| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Jaktorów

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), - Rada Gminy Jaktorów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego,

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne
i fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaktorów, pomniejszonym o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

2. Osoba prowadząca publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Jaktorów w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Jaktorów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

3. Szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Jaktorów w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Gminę Jaktorów, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaktorów.

4. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Jaktorów na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego, jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

5. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4, otrzymują dotację z budżetu Gminy Jaktorów na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Jaktorów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

6. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c, ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Jaktorów na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

7. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 6, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Jaktorów w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu Gminy Jaktorów na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaktorów.

9. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Jaktorów
w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Jaktorów.

Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku, zawierającego planowaną liczbę uczniów, złożonego przez osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, inne niż Gmina Jaktorów, o których mowa w § 1,

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 składany jest do Wójta Gminy Jaktorów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie składają osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, wymienione w §2 ust. 4 i ust. 6 niniejszej uchwały - w roku, w którym dotacja została im przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Osoba, o której mowa w § 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczania dotacji

Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać Wójtowi Gminy Jaktorów pisemne rozliczenie dotacji za rok, w którym udzielono dotacji, w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, w przypadku zaprzestania działalności, jest obowiązana przekazywać Wójtowi Gminy Jaktorów pisemne rozliczenie dotacji za okres do dnia zaprzestania działalności w terminie do 10 dnia po zaprzestaniu działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jaktorów na podstawie imiennego upoważnienia.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowany podmiot zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującym wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o których mowa w ust. 3.

5. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień w zakresie wykorzystania dotacji.

§ 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

§ 9. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Kontrola zostaje zakończona w dniu podpisania protokołu kontroli.

3. Jeden egzemplarz protokołu kontroli doręcza się kontrolowanemu.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Jaktorów w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

Postanowienia końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów

§ 11. Uchyla się uchwałę Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

§ 12. Traci moc uchwała Nr XLV/283/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Byczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Wójt Gminy Jaktorów

Wniosek o udzielenie dotacji oświatowej na ……… rok

1. Nazwa i adres osoby prowadzącej …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….,

2. Dane przedszkola/innej formy wychowania/szkoły:

a) nazwa ………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………..…,

b) typ i rodzaj przedszkola/innej formy wychowania/szkoły: ..……………………...
…………………………………………………………………………………………..,

c) realizowanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki: TAK/NIE*

d) adres, numery telefonów, adres e- mail:..............................................................

3. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, numer i data decyzji o nadaniu uprawnień przedszkola/szkoły publicznej:
…………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..

4. Numer rachunku bankowego dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły………………………….………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Planowana liczba uczniów w ………….. roku w przedszkolu lub innej formie wychowania: ………………………………………………………………………………………………….w tym objętych wczesnym wspomaganiem…………………………………………...

w tym planowana liczba uczniów niepełnosprawnych:………………………………..

6. Planowana liczba uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki……………………………………………………………………………

w tym objętych wczesnym wspomaganiem………………………………………………..

w tym niepełnosprawnych ……………………………………………………………………

Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków.

………………………….. ………………………………….

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej

prowadzącej dotowaną jednostkę)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

……………………………..

(pieczęć organu prowadzącego
-osoby prawnej lub imię i nazwisko osoby fizycznej

Termin złożenia do 10. dnia
każdego miesiąca

Wójt Gminy Jaktorów

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca …………… 20…. roku.

1. Nazwa i adres przedszkola/innej formy wychowania/szkoły…………………………. ………………………………….…………………………………………………………….

2. Aktualna liczba wychowanków/uczniów według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca:

a) w przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego……………………..

- w tym aktualna liczba uczniów niepełnosprawnych, z podaniem odrębnych rodzajów niepełnosprawności i liczby dzieci z taką niepełnosprawnością:

.………………………………………………………………………………………….
b) w szkole…………………………………………………………………………….

- w tym aktualna liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, z podaniem rodzajów niepełnosprawności:

…………………………………………………………………………………………

c) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach
podstawowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (liczba
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem):

…………………………………………………………………………………………...

2. Liczba uczniów przedszkoli/innych form wychowania/szkół spoza terenu Gminy Jaktorów

Lp.

Liczba uczniów, niebędących mieszkańcami gminy dotującej

Nazwa i adres gminy

…………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej

lub przedstawiciela osoby prawnej prowadzącej

dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2015
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 28 grudnia 2015 r.

……………………………..

(pieczątka osoby prawnej lub imię
i nazwisko osoby fizycznej - prowadzących dotowany podmiot

Przekazać w terminie
20 dni po zakończeniu roku/ 10 dni po zaprzestaniu działalności *

Wójt Gminy Jaktorów

Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Jaktorów

1. Nazwa i adres dotowanego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły:
…………………………………………………………………………………….……….,

2. Rozliczenie za okres:

a) za …………rok*

b) od stycznia ……………roku do dnia zaprzestania działalności………………….*

3. Kwota dotacji (narastająco od początku roku do końca roku / od początku roku do dnia zaprzestania działalności) *

otrzymana: …………..………….zł; wykorzystana: ……………….………….. zł.

4. Faktyczna liczba wychowanków dotowanego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły w okresie od początku roku do końca roku/ od początku roku do dnia zaprzestania działalności) * (należy podać za każdy miesiąc osobno):

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym

Liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły spoza terenu Gminy Jaktorów

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym liczba i nazwa
gminy, z terenu której
pochodzą dzieci

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6. Zestawienie wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaje wydatków finansowanych z otrzymanej dotacji, o których mowa w art. 80 ust 3d i art. 90 ust. 3d
ustawy o systemie oświaty

Kwota

Uwagi

1

2

3

Razem:

Imię i nazwisko osoby
sporządzającej sprawozdania

(pieczątka imienna i czytelny podpis osoby fizycznej lub osoby reprezentującej osobę prawną - organu prowadzącego)

Telefon …………………

Faks ……………………..

Adres e-mail ……………………..

………………………………………………….
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »