| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 21 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214,
art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska
w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 106.622.668,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie106.602.769,00zł,

b) majątkowe w kwocie19.899,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 115.816.658,76zł, z tego:

a) bieżące w kwocie81.155.123,76 zł,

b) majątkowe w kwocie34.661.535,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. w kwocie 9.193.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,

b) wolnych środków w kwocie3.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

a) emisji obligacji gminnych 11.000.000,00 zł,

b) wolnych środków3.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.806.009,24 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie906.009,24 zł,

b) wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 3.900.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania:

a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.193.990,76 zł,

c) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.806.009,24 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - do kwoty 2.697.550,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 151.249,00 zł,

2) celową w wysokości 248.751,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie
z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/146/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »