| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515), w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

2. Deklarację, o której mowa w §1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216).

1) Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - http://www.epuap.gov.pl), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

4. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/ 224/ 2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/161/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/161/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Styczyński

Doradca podatkowy, prawnik, ekspert w dziedzinie podatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »