| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Jastrząb

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, wyrażonej w postanowieniu Nr 5/15, pismo znak: HKN.605.4.2015.KG z dnia 23 listopada 2015 r. Rada Gminy Jastrząb uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrząb, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2013 r., poz. 10634.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrząb.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Warso


Załącznik do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 27 listopada 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z pielęgnacji nieruchomości, trawników, ogrodów i parków;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

8. Postanowienia końcowe.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.

3. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu.

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich przedsiębiorcy.

5. Zbieranie pozostałych odpadów zmieszanych do pojemników/worków i przekazywanie ich przedsiębiorcy.

6. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym przez gminę raz do roku właścicielom nieruchomości oraz zarządzającym lokalem.

7. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników przylegających bezpośrednio do granic nieruchomości, oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię - nie dotyczy chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów.

8. Utrzymywanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

10. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

11. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady z procesów technologicznych inne niż komunalne, podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwienia, według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

12. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu.

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.

1. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek zabezpieczyć przedsiębiorca wykonujący obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Jastrząb.

2. Pojemniki na zużyte baterie dostarczy przedsiębiorca do jednostek podległych Urzędowi Gminy w Jastrzębiu tj. szkół i urzędu oraz do punktów handlu detalicznego na terenie gminy Jastrząb.

3. Pojemniki na przeterminowane leki oraz opakowania po lekach dostarczy przedsiębiorca tylko do aptek oraz punktów aptecznych na terenie gminy Jastrząb

4. W przypadku nieruchomości, na których powstają odpady segregowane powyżej 1100 l na miesiąc, przedsiębiorca zabezpiecza pojemniki.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki/worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania rozporządzenia "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

6. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych jest formą preferowaną na każdej nieruchomości.

7. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe na wszystkich nieruchomościach; z tym, że właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; właściciele nieruchomości nie posiadający kompostownika przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach przezroczystych lub do PSZOK-u.

8. Zabrania się mieszanie odpadów ulegających biodegradacji z jakąkolwiek inną frakcją odpadów zbieranych w sposób selektywny a także z odpadami zmieszanymi.

9. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.

10. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy tylko w workach, które należy zawiązać lub zamknąć i nakleić kod kreskowy identyfikujący właściciela nieruchomości.

11. Kody kreskowe do identyfikacji frakcji odpadów dla właścicieli nieruchomości dostarczy Gmina Jastrząb.

12. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednomieszkaniowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości;

13. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić przed wejście na teren nieruchomości przy drodze publicznej umożliwiający odbiór przez przedsiębiorcę nie powodujący utrudnień dla pieszych oraz dla ruchu drogowego.

14. Na obszarach zabudowy wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, zamknąć worki/pojemniki i nakleić kod kreskowy w jednoznaczny sposób ich identyfikujący; zaś właściciel zarządzający nieruchomością udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady.

15. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków, nie zużytych chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olei odpadowych, opakowanych po chemikaliach i aerozolach, świetlówek, wyrobów zawierające rtęć, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, opakowań po środkach ochrony roślin; odpadów wielkogabarytowych, mebli, sprzętu AGD odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, obowiązkowe jest na wszystkich nieruchomościach.

16. Wymienione w pkt.15 odpady należy również oznaczyć naklejką zaopatrzoną w kod kreskowy; należy je przekazywać przedsiębiorcy dwa razy do roku - odpady wielkogabarytowe nie mieszczące się w workach - w terminach określonych harmonogramem; pozostałe w sposób taki sam jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie lub dostarczanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

17. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt.15 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

18. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach z naklejonym kodem kreskowym; pozostałe wymienione w pkt.15 należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

19. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady niespełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu.

20. Odpady powstające - na nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców - w wyniku drobnych prac naprawczych pojazdów mechanicznych tj. filtry paliwa, oleju, zużyte oleje, tworzywa sztuczne mogą być dostarczane bezpośrednio do PSZOK-u - odpady stałe w przezroczystych workach z napisem "odpady niebezpieczne" i wystawiane w dniu odbioru odpadów segregowanych, odpady ciekłe w szczelnych, zamkniętych pojemnikach (oleje, płyny eksploatacyjne).

21. Popioły, żużle paleniskowe powstające w związku ogrzewaniem budynków mieszkalnych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy należy gromadzić na posesji w sposób zabezpieczający przed pyleniem. Popioły i żużle z palenisk domowych należy przekazywać przedsiębiorcy tylko workach w oznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć bezpośrednio do gminnego PSZOK-u.

22. Szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenia odrębna uchwała Rady Gminy w Jastrzębiu przyjęta na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6r ust.3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku u. u.c.p.g.

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

1. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji obsługi.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe należy opróżniać w zależności od potrzeb.

3. Odbioru i transportu nieczystości ciekłych może wykonać tylko przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłe wydane przez Wójta Gminy Jastrząb.

4. Właściciel nieruchomości na której znajduje się zbiornik bezodpływowy do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych jest zobowiązany do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór i transport nieczystości.

§ 5. 1. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

1) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste;

2) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie; powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

2. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w odrębnej uchwale Rady Gminy na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać zezwolenie od Wójta Gminy Jastrząb na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udzielonego na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy przyjętej na podstawie art. 7 u. u.c.p.g.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz zasady funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK

§ 6. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

1. Pojemniki, w które należy zabezpieczyć nieruchomość muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

1) Pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l - musza być kompletne i zdatne do użytku, odporne na UV, niskie temperatury i nagrzewanie, wyposażone w kółka, posiadać szczelnie zamykaną klapę posiadać uchwyty ułatwiający przetaczanie, posiadać nadruk określający, jakie odpady w nich umieszczać,

2) Kontenery KP 5, KP 7, KP 10, KP 14 powinny - być wykonane ze stali ocynkowanej bądź ze stali nierdzewnej, kompletne i zdatne do użytku, posiadać szczelnie zamykające się klapy, być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego,

3) Worki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na przebicie i rozciąganie, posiadać mocny zgrzew.

4) Dla selektywnej zbiórki obowiązują worki w kolorach:

a) żółty - dla tworzyw sztucznych, drobnych opakowań metalowych i odpadów metalowych z napisem "PLASTIK";

b) niebieski - dla papieru, makulatury, opakowań wielomateriałowych z napisem "PAPIER i MAKULATURA";

c) zielony - dla opakowań szklanych i stłuczki szklanej z napisem "SZKŁO";

d) przezroczysty z nadrukiem koloru zielonego "ODPADY BIO" - dla odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji;

e) przezroczysty z nadrukiem koloru czerwonego "ODPADY NIEBEZPIECZNE" - dla wszelkiego rodzaju odpadów niebezpiecznych i opakowań po środkach niebezpiecznych.

5) Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych obowiązują worki koloru czarnego z napisem "ODPADY ZMIESZANE".

2. Właściciel nieruchomości celem ustalenia ilości pojemników/worków, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza ich ilość w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów oszacowanych, odrębnie dla nieruchomości zamieszkałych oraz zależnie od charakteru nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych przy selektywnym zbieraniu odpadów mają obowiązek dysponować minimum 40 l pojemnika/worka na osobę na odpady zmieszane

2) właściciele nieruchomości zamieszkałych przy zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny mają obowiązek dysponować minimum 83 l pojemnika/worka na osobę na odpady zmieszane

3. Do zbierania większych ilości odpadów komunalnych, oprócz wyposażonych w pojemniki/worki nieruchomości mogą być używane odpowiednio oznaczone pojemniki i kontenery o pojemności 1100 l, KP5, KP7, KP10, KP14 dostarczone przez przedsiębiorcę, który ma podpisaną umowę z Gminą Jastrząb.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników oraz ilość worków do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru w okresie letnim oraz jednomiesięcznym cyklu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 3 l na każdego pracownika

2) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - 2 l na każdego ucznia, i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

8) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko;

9) na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 30 l średnio na każdy miesiąc w roku;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 5 l do 60 l,

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 150 m;

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

3. Na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;

§ 8. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz.

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy.

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

5. Właściciel nieruchomości powinien okresowo dezynfekować pojemnik na odpady.

§ 9. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych.

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;

3. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy uprawnionego w celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach gdy ilość jednorazowa odpadów jest w ilości 1100 l i powyżej oraz warunki techniczne pozwalają na wjazd pojazdu na nieruchomość, po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości.

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

2) kalki technicznej,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), luster,

2) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

3) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

4) szyb samochodowych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach

3) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:

- metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

5. Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać:

- odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

6. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych.

§ 11. 1. Dla selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Jastrząb ustala się jeden punkt tzw. PSZOK, oraz jeden system zbierania odpadów komunalnych wymagających selektywnego gromadzenia tz. mobilny wykonywany przez przedsiębiorcę pojazdem do tego przeznaczonym - zbieranie dwa razy w roku odpadów, które nie mogą być gromadzone w pojemnikach lub w workach.

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzy Gmina Jastrząb.

3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinien być położony w miejscu najbardziej dogodnym dla mieszkańców gminy i spełniać wszelkie wymogi uwarunkowań środowiskowych oraz prawa budowlanego.

4. Punkt PSZOK będzie obsługiwany przez przedsiębiorcę i będzie czynny dwa razy w tygodni tj. we wtorek oraz sobotę w godz.9.00 do 16.00 .

5. Odpady dostarczone do PSZOK-u w sposób selektywny będą odbierane bezpłatnie w ramach opłaty ustalonej w odrębnej uchwale na podstawie art. 6 k ust. 1 u. u.c.p.g.

6. Do punktu PSZOK będzie można dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne, które nie mieszczą się w pojemnikach lub workach umieszczonych na nieruchomościach;

2) odpady wielkogabarytowe (meble, urządzenia sanitarne,);

3) odpady niebezpieczne (zużyte opony, oleje, akumulatory, baterie, świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, opakowania po produktach chemicznych, środkach ochrony roślin, nawozach, przeterminowane leki i opakowania po nich i inne powstające w gospodarstwach domowych)

4) odpady elektryczne i elektroniczne (zużyty sprzęt AGD i RTV)

5) odpady powstające w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, które nie wymagają pozwolenia na budowę - gruz, otwory okienne oraz drzwiowe, materiały izolacyjne, drewno impregnowane i malowane i inne odpady nie zawierające azbestu;

6) odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, jeżeli ich ilość nie pozwala na zgromadzenie we własnym kompostowniku jednak nie więcej niż z powierzchni do 2000 m2

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania punku PSZOK będzie określał regulamin wewnętrzny.

Rozdział 4.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 12. Z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

1. Odpady zmieszane;

a) w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień - raz w miesiącu;

b) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik - dwa razy w miesiącu

2. Odpady zbierane selektywnie - papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe itp.;

a) w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień - raz w miesiącu;

b) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik - dwa razy w miesiącu;

3. Odpady ulegające biodegradacji, zielone z pielęgnacji;

a) w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik - dwa razy w miesiącu

4. Pozostałe zbierane selektywnie, - co pół roku (gruz remontowy, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony).

5. Opróżnianie koszy ulicznych oraz parków, przystanków i peronów następuje raz w tygodniu.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

§ 13. 1. Przedsiębiorca odbierający zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 (zielone z pielęgnacji trawników, ogrodów, nieruchomości, liście, drobne gałązki), od właścicieli nieruchomości należy przekazywać do Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-500 Radom.

2. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom jako instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

3. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom jako instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.

4. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom jako instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz inne odpady kodzie 19 12 12 (w tym zmieszane substancje i przedmioty) powstające z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w grupie odpadów o kodzie 19 12 11.

5. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom jako instalację do zagospodarowania odpadów o kodzie 10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów powstające w procesach termicznych do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz innych związanych z bytowaniem ludzi.

6. W przypadku, gdy regionalna instalacja, uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, wyznacza się instalację zastępczą do obsługi Gminy Jastrząb zgodnie z zapisami w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej w sposób aby pobyt tych zwierząt na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku nie był uciążliwy i nie stanowił zagrożenia dla przebywających tam osób oraz nie spowodował zanieczyszczenia tych miejsc(np. tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk); zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 16. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Jastrząb.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 2, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. W zabudowach budynkami wielorodzinnymi należy, co najmniej raz w roku, przeprowadzić deratyzacje na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Jastrząb określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 20. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Jastrząb poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Jastrząb.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny zapisanej w art.10 ustawy u. u.c.p.g.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »