| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Chlewiskach

z dnia 8 grudnia 2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 150 z późn. zm. ), Rada Gminy Chlewiska uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2016 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat


Załącznik do Uchwały Nr XIII/82/15
Rady Gminy w Chlewiskach
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chlewiska w latach 2016 - 2020.

Rozdział 1.
Mieszkaniowy zasób Gminy

§ 1. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.

2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.

3. Pozyskiwanie nowych lokali w razie potrzeby będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne- będących własnością Gminy.

4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, kanalizację.

5. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach określa tabela nr 1.

Rozdział 2.
Remonty i modernizacja

1. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków w dobrym lub nie pogorszonym stanie technicznym.

2. Plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali mieszkaniowych określa tabela nr 2.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali

1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych każdorazowo określają uchwały Rady Gminy.

2. Sprzedaż nawet w najbardziej sprzyjających warunkach, nie może objąć wszystkich zasobów mieszkaniowych gminy.

3. Gmina będzie sprzedawać lokale, gdy sprzedaż lokali będzie w interesie gminy.

4. Do sprzedaży lokali mieszkalnych może zostać zastosowana bonifikata ustanowiona przez Radę Gminy odrębną uchwałą.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

1. Wysokość czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy z wyjątkiem opłat niezależnych ustala Wójt Gminy nie częściej niż raz w roku.

2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokalu.

3. Określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia ( podwyższenia ) stawki podstawowej:

a) czynniki obniżające:

- lokal w budynku bez wodociągowych lub kanalizacyjnych - obniżka o 10 %,

- lokal bez wydzielonej kuchni - obniżka o 5 %,

- lokal usytuowany na poddaszu - obniżka o 5 %,

- brak wc w lokalu- obniżka o 5 %.

b) czynniki podwyższające:

- lokal wyposażony w łazienkę - podwyższenie o 10 %,

- lokal z doprowadzonym centralnym ogrzewaniem - podwyższenie o 10 %,

- lokal z doprowadzonym gazem - podwyższenie o 10 %,

- położenie budynku ( Chlewiska ) - podwyższenie o 5 %.

4. Obniżenie ( podwyższenie ) stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających ( podwyższających ).

5. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny.

Rozdział 5.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy Chlewiska.

2. Sprawy mieszkaniowe w Urzędzie Gminy prowadzi Referat Rolnictwa i Planowania Przestrzennego.

3. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:

a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujące się na nich urządzeń komunalnych i zieleni,

c) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu,

d) remonty, konserwacje i modernizacje lokali i budynków,

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2016 - 2020, które zapewniłyby samowystarczalność finansowa gospodarki mieszkaniowej.

2. Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy składają się koszty eksploatacji bieżącej i koszty remontów.

3. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego.

4. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

5. Wysokość planowanych wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy w latach 2016 - 2020, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji i koszty przewidywanych remontów i modernizacji określa tabela nr 3.

Rozdział 7.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1. W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie wykonywane są remonty bieżące i modernizacje lokali mieszkalnych.

2. Remonty, o których mowa w ust. 1 obejmują taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcy lokalu zamiennego.

3. Gmina nie przewiduje remontów kapitalnych lokali mieszkalnych.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy Chlewiska przedłoży Radzie Gminy propozycję zmian ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chlewiska w latach 2016 - 2020 ".

Tabela nr 1

Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2016-2020.

Lokale socjalne:

Lp.

Adres

Powierzchnia lokalu w m2

Wyposażenie

Lokalizacja

1.

Ostałów 66 m 1

42

Instalacja elektryczna i wodociągowa

Budynek po byłym domu nauczyciela

2.

Ostałów 66 m 2

30

Instalacja elektryczna i wodociągowa

Budynek po byłym domu nauczyciela

3.

Ostałów 66 m 3

22

Instalacja elektryczna i wodociągowa

Budynek po byłym domu nauczyciela

4.

Ostałów 66 m 4

33,60

Instalacja elektryczna i wodociągowa

Budynek po byłym domu nauczyciela

Pozostałe lokale mieszkalne:

Lp.

Adres

Powierzchnia lokalu w m2

Wyposażenie

Lokalizacja

1.

Chlewiska ul. Czachowskiego 64 m 1

65

Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna.

Budynek mieszkalny

2.

Chlewiska ul.

Czachowskiego 64 m 2

44

Instalacja elektryczna, wodno- kanalizacyjna.

Budynek mieszkalny

3.

Chlewiska ul.

Czachowskiego 64 m 3

62

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna.

Budynek

mieszkalny

4.

Chlewiska ul.

Czachowskiego 64 m 4

44

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna

Budynek mieszkalny

5.

Chlewiska ul. Szkolna 4a m 1

77,95

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna. c. o.

Budynek ośrodka zdrowia

6.

Chlewiska ul. Szkolna 4a m 2

71,38

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c. o.

Budynek ośrodka zdrowia

7.

Chlewiska ul. Szkolna 4a m 3

47,93

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c. o.

Budynek ośrodka zdrowia

8.

Chlewiska ul. Szkolna 4a m 4

47,93

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c. o.

Budynek ośrodka zdrowia

9.

Chlewiska ul. Szkolna 4a m 5

54,32

Instalacja elektryczna, wodno - kanalizacyjna, c. o.

Budynek ośrodka zdrowia

10.

Pawłów 230 a m 1

65

Sieć elektryczna, wod.- kan., co.

Budynek szkoły w Pawłowie

11.

Pawłów 230 a m 2

62

Sieć elektryczna, wod.- kan., co.

Budynek szkoły w Pawłowie

12.

Pawłów 230 m 3

21,69

Sieć elektryczna, wod.- kan., co.

Budynek szkoły w Pawłowie

Tabela nr 2

Analiza rzeczowego zakresu potrzeb remontowych i wielkości środków finansowych przeznaczonych w latach 2016 - 2020.

Lp.

Adres

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1.

Chlewiska ul.

Czachowskiego 64

Planowana sprzedaż

2.

Ostałów 66

Doprowadzanie wody do mieszkań

Malowanie klatek schodowych

Budowa przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Remont dachu

Naprawa schodów wejściowych w budynku

3.

Chlewiska ul.

Szkolna 4a

Planowana sprzedaż

4.

Pawłów 230

Wymiana okien na klatce schodowej

Budowa przewodów wentylacyjnych.

Malowanie klatek schodowych.

Tabela nr 3

Planowane środki finansowe na gospodarkę mieszkaniową, w zakresie bieżącej działalności eksploatacyjnej, przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Zakres

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Przewidywana wpływy z czynszów

27043,80

27043,80

27043,80

27043,80

27043,80

2.

Wpływy z bieżącej eksploatacji

29632,08

29632,08

29632,08

29632,08

29632,08

3.

Środki budżetowe

------------

-----------

-----------

-----------

-----------

Razem

56675,88

56675,88

56675,88

56675,88

56675,88

Planowane wydatki, w kolejnych latach, przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Zakres

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Koszty bieżącej eksploatacji

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

15000,00

2.

Koszty remontów

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Razem

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gnat

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »