| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 359/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1651)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Uznaje się za pomnik przyrody, grupę drzew dwie lipy drobnolistne (Tilia cordata) o dużych walorach przyrodniczych, rosnące wzdłuż zachodniej granicy działki nr ew. 37/1 obręb 69 przy ul. Skrzetuskiego 32 w Piasecznie

§ 2.

Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego

§ 3.

W stosunku do ww. drzew wprowadza się następujące zakazy :

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzew,

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4. dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej,

5. umieszczania tablic reklamowych.

§ 4.

W stosunku do ww. drzew, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew

§ 5.

Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wpłynął wniosek w sprawie objęcia ochroną dwóch lip drobnolistnych rosnących na terenie posesji w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 32.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że lipy o obwodzie pni (mierzonych na wys. 130 cm) 440 centymetrów i 280 centymetrów, wysokości ok. 22 metrów i ok. 20 metrów oraz rozpiętości korony ok. 20 metrów i 8 metrów wyróżniają się dużymi walorami przyrodniczymi. Drzewa mają nierównomierne korony. Mając na uwadze wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że występują przesłanki do uznania drzew za pomnik przyrody.

Zgodnie z art. 44 znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 1651) ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wobec powyższego projekt uchwały zastał uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »