| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XiV/172/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art.18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art 20c ust 4, 6 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów za kryteria:

1) dziecko podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, ubiegające się o przyjęcie do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania - 30 pkt;

2) rodzeństwo dziecka uczęszcza już do wybranego przedszkola /szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół - 20 pkt;

3) oboje rodziców dziecka/prawnych opiekunów pracują lub uczą się w trybie dziennym - 20 pkt;

4) dziecko, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując w rozliczeniu adres zamieszkania w Legionowie - 30 pkt;

5) rodzina dziecka jest klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie - 4 pkt;

6) wskazanie przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki pierwszego wyboru - 4 pkt;

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, tj.:

1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

3) zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

4) zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem;

5) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

6) kopia "Karty Legionowianina" lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzonego przez urząd skarbowy w którym zostało złożone, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Legionowo (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015r. poz.1225 z późn.zm.[2])).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Agata Zaklika


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 56, poz. 458; Nr. 157, poz. 1241; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979; z 2013 r. poz. 87; poz. 827; poz. 1191; poz. 1265; poz. 1317 i poz. 1650; z 2014 r. poz. 7; poz. 290; poz.538; poz.598; poz. 642; poz. 811; poz. 1146 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 357.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały opublikowane Dz.Urz. z 2015 r. poz. 1823

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »