| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr FK.XII.0007.118.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie

z dnia 10 grudnia 2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Dębe Wielkie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych § 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:

1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zgodny z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) zgodny z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 roku. Załącznik Nr 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie


Mirosław Sylwester Siwik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr FK.XII.0007.118.2015
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr FK.XII.0007.118.2015
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy. W formularzach muszą być zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru lokalnego podatku.

Z uwagi na nowy stan prawny, wynikający z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) należało dostosować wzory formularzy do przepisów wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


[1]) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »