| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/15 Rady Miejskiej w Warce

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 55 126 779 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 51 146 779 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 980 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą
4 276 416 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 548 702 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 49 298 641 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 250 061 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4 276 416 zł,
a z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 5 465 zł.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 578 077,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 876 984,80 zł z tytułu wolnych środków
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek oraz na wykup obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 455 061,80 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 355 061,80 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 2 100 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 430 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000 zł,

b) oświatową w wysokości 250 000 zł.

c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 370 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 370 000 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań (bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań),

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,

5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady


Aldona Rzeźnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/88/15
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »