| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.143.2015 Rady Gminy Klembów

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t.j.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t.j. ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Klembów na prowadzenie niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 t.j. ze zm.),

b) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Klembów przez inne niż Gmina Klembów osoby prawne i fizyczne niepubliczne przedszkola,

c) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Klembów przez inne niż Gmina Klembów osoby prawne i fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt. a),

d) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Klembów przez inne niż Gmina Klembów osoby prawne i fizyczne niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi,

e) uczniach - należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego,

f) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. a),

g) organie prowadzącym lub podmiocie dotowanym - należy rozumieć inne niż Gmina Klembów osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Klembów niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi,

h) gminie lub organie dotującym - oznacza Gminę Klembów.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Gminy Klembów wraz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do niej w trakcie roku budżetowego oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Klembów otrzymanej z budżetu państwa.

2. Niepubliczne przedszkola, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klembów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

3. Niepubliczne przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Klembów wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Klembów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Klembów na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klembów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

5. Osoby prowadzące inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, nie spełniające warunków określonych w ust. 4 otrzymują na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Klembów dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Klembów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Dotacja z budżetu Gminy Klembów na ucznia niepełnosprawnego niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola oraz innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego przekazywana jest w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

§ 4. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Klembów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. Niepubliczne przedszkola, inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz niepubliczne szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy Klembów na każde dziecko objęte tą formą pomocy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej, złożony organowi właściwemu do udzielenia dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Osoba, o której mowa w ust 1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

3. Placówki, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Klembów, składają w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej liczbie uczniów z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 5 grudnia. Zakres danych, które powinny być zawarte w informacji miesięcznej określa wzór stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

4. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 3 zwiększającej bądź zmniejszającej liczbę uczniów, niezwłocznie po stwierdzeniu zmiany liczby uczniów.

5. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 3 i przekazywana na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy.

6. Dotacja przekazywana jest w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z tym, że rata za grudzień przekazywana jest w terminie do 15 grudnia na wskazany przez organ prowadzący rachunek bankowy.

Tryb rozliczenia dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu

§ 6. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, który otrzymał dotacje z budżetu Gminy Klembów sporządza rozliczenie kwartalne z wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 15 dnia następnego kwartału, a roczne do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, na który została przyznana dotacja - załącznik nr 3 do uchwały.

2. Organ dotujący ma prawo żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

3. Podmiot, który zakończył działalność w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego jest zobowiązany nie później niż w dniu zakończenia działalności sporządzić rozliczenie dotacji, obejmujące okres od 1 stycznia do dnia zakończenia działalności.

4. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.

5. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja, bądź zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w przepisach ustawy o systemie oświaty, podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Klembów w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j. ze zm.).

Tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości wykorzystania dotacji oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 5 ust. 3 z rozliczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 ze stanem faktycznym;

2) wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty i ustawie o finansach publicznych.

3. Kontroli w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych szkołach oraz innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego mogą dokonywać osoby upoważnione przez Wójta Gminy Klembów

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Wójta Gminy Klembów.

5. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

6. Kontrolowany udostępnia dokumentację będącą przedmiotem kontroli w sposób uporządkowany, a także udziela informacji i wyjaśnień.

7. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który podpisywany jest przez osoby kontrolujące i osobę reprezentującą podmiot kontrolowany.

8. Jeżeli osoba reprezentująca podmiot kontrolowany odmawia podpisania protokołu to osoby kontrolujące czynią w nim adnotacje o odmowie podpisania protokołu.

9. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do sformułowania wniosków pokontrolnych oraz wszczęcia procedury zwrotu dotacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

10. Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany może zgłosić Wójtowi Gminy Klembów w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu, bądź od dnia odmowy podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Wojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.143.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.143.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.143.2015
Rady Gminy Klembów
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju podmioty.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dokonaną ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r. utracą moc po dniu 31 grudnia 2015 r.

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie stosownej uchwały w nowym brzmieniu i uchylenie dotychczas obowiązującej.

Wnioskodawcą uchwały był Wójt Gminy Klembów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »