| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Tryb udzielania dotacji

§ 1. 1. Szkoły niepubliczne podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne w tym z oddziałami integracyjnymi o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Zwoleński.

2. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkól publicznych niewymienione w ust. 1 otrzymują dotacje w wysokości 55 % ustalonych w budżecie Powiatu Zwoleńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. W przypadku braku na terenie Powiatu Zwoleńskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące po noszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

3. Placówki niepubliczne wskazane w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, w tym niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Zwoleńskiego.

4. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Zwoleńskiego.

§ 2. 1. Dotacje, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę.

2. Wniosek o udzielenie dotacji z planowaną liczbą uczniów, wychowanków należy złożyć organowi właściwemu do udzielania dotacji nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. W przypadku, gdy osoba prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się odrębnie dla każdej szkoły lub placówki.

Rozdział 2.
Tryb rozliczania dotacji

§ 3. 1. Rozliczenie miesięczne dotacji dla każdej szkoły lub placówki organ prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje na druku określonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie roczne dotacji dla każdej szkoły lub placówki organ prowadzący szkołę lub placówkę przekazuje na druku określonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

3. Rozliczenie dotacji przekazuje się do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji. Rozliczenie za miesiąc grudzień przedkłada się do dnia 10 grudnia danego roku. Roczne rozliczenie dotacji przedkłada się do dnia 15 stycznia następnego roku.

Rozdział 3.
Tryb i zakres kontroli

§ 4. 1. Organowi właściwemu do udzielania dotacji przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

2. Kontrola dotyczy sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w comiesięcznych informacjach oraz prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na które została przyznana dotacja.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół pokontrolny.

§ 5. Tracą moc uchwały:

- Nr XXX/244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- Nr V/32/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX /244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zwoleniu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Edward Rybak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 30 listopada 2015 r. ........................................

........................................

.............................................................................. (miejscowość, data)

(nazwa podmiotu prowadzącego szkołę lub placówkę)

..............................................................................

(miejsce zamieszkania lub siedziba)

..............................................................................

(Pesel, regon)

Starostwo Powiatowe

w Zwoleniu

Wniosek
o dotację ze Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
w roku budżetowym …………
dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych przez ………………………………………………………

1. Nazwa szkoły:

………………………………………………………………………………………………….

2. Siedziba szkoły i adres

…………………………………………………………………………………………………..

3. Typ, rodzaj i profil szkoły

…………………………………………………………………………………………………..

4. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej dla każdego typu szkoły

……………….………………………………………………….............................................

5. Stan słuchaczy na dzień ……….. września 20……..r. …………………………………..

6. Planowana liczba słuchaczy na dzień 30 września 20………r.…………………………….

7. …………………………………………………………………………. zobowiązuje się do

(nazwa podmiotu prowadzącego szkołę)

comiesięcznego podawania aktualnego stanu słuchaczy

Rachunek bankowy szkoły lub placówki na jaki należy przekazywać dotację:

…………………………………………………………………………………………………...

.....................................

(podpis)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 30 listopada 2015 r.

………………………...

.........................................................(miejscowość, data)

(nazwa podmiotu

prowadzącego szkołę lub placówkę)

Starostwo Powiatowe

w Zwoleniu

Miesięczne rozliczenie dotacji
wraz z informacją o liczbie uczniów w miesiącu na który ma być udzielona dotacja
z budżetu powiatu zwoleńskiego

Nazwa, adres i typ szkoły

………………………………………………………………………………………………….

Miesięczne rozliczenie dotacji

Miesiąc

Liczba uczniów

Wysokość otrzymanej dotacji

Wysokość należnej dotacji

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Razem

Informacja o liczbie uczniów

Aktualna liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca ………………..20…… roku, wynosi

…………………, w tym uczniów, którzy w danym miesiącu uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( dotyczy szkół wymienionych w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) ……………………

Liczba uczniów w miesiącu, w którym składany jest formularz …………………………..

( miesiąc, rok, liczba osób)

……………………………………………………

Nazwisko i imięNazwisko i imię

sporządzającegoosoby prowadzącej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/2015
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 30 listopada 2015 r.

………………………

( miejscowość, data )

…………………………..

( nazwa i adres organu

prowadzącego szkołę lub placówkę)

Starostwo Powiatowe

w Zwoleniu

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji z budżetu Powiatu Zwoleńskiego w roku 20…..

1. Nazwa szkoły oraz typ………………………………………………………………………………………...

2. Zestawienie wydatków dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji

Lp.

Rodzaje wydatków

zgodnie z art.90 ust. 3d ustawy

Kwota wydatków

1.

2.

3.

4.

5.

…..

Ogółem

Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym.

….………………………

( pieczęć i podpis osoby prowadzącej )

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »