| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zabrodzie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z póź. zm. ) Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie18 373 295 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie18 373 295 zł,

b) majątkowe w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie17 173 295 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie16 168 295 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 005 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000 złotych .

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł.

§ 4. Ustala się :

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Marian Pakuła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budzetu Gminy Zabrodzie


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki bieżące budżetu gminy


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

wydatki na zadania majatkowe


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów -zadania zlecone


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
Wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/89/2015
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2016 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »