| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/165/15 Rady Gminy Raszyn

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn.zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 listopada 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 1484 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W zakresie formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

1. wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego I-NRL stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3. wzór deklaracji na podatek rolny DR stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4. wzór deklaracji na podatek leśny DL stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXI/1012/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. U. Woj. Maz. z 2005r., Nr 280, poz. 10589).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/165/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/165/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/165/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/165/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 7a ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Stosownie do treści art. 6 ust. 13 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 w/w ustawy o podatku rolnym, art. 6 ust. 9 w/w ustawy o podatku leśnym Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory formularzy, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 9 pkt. 1, ust. 5 i 8 pkt. 1 oraz ust. 2 i 5 pkt. 1 cytowanych wyżej ustaw.

Rada Gminy w Raszynie jest zobowiązana do podjęcia nowej uchwały w sprawie formularzy w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym z uwagi na to, że ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045) od 1.01.2016r. zmieniono treść przedmiotu opodatkowania z "gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych" na "grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych" oraz wprowadzono nową stawkę lit. d) "grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie podzabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującymwyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego".

Ponadto w nowych wzorach formularzy uwzględniono szereg zmian, które będą także obowiązywać w ustawie o podatku rolnym i leśnym.

Niniejsza uchwała zawiera także uaktualnienie podstaw prawnych zawartych w formularzach oraz dodatkowo, proponuje się wprowadzenie zmiany graficznej formularzy podatkowych, które mają ułatwić podatnikom wypełnianie poszczególnych druków.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »