| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Szydłowo

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szydłowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust.1 i art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Szydłowo w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.)

2. Deklarację właściciel nieruchomości może złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Urzędu Gminy w Szydłowie, załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być potwierdzona podpisem o profilu zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114).

4. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieprawnym dostępem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/120/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Rochna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2015
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/2015
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »