| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 28.324.130 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie - 28.204.130 zł,

b) majątkowe w kwocie - 120.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.725.875,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 191.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 33.787.852,87 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie - 24.525.916,05 zł,

b) majątkowe w kwocie - 9.261.936,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.725.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 189.500,00. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 347.886,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 5.463.722,87 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody w wysokości 6.416.373,37 zł, rozchody w wysokości 952.650,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł, z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.463.722,87 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie 242.062,50 zł i pożyczek w kwocie 710.588 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 98.900 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.100 zł.

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok w wysokości 9.261.936,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Rzekuń do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

2. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) dokonywania zmian w planie rocznych zadań wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Gryczka


Załącznik do Uchwały Nr XIII/113/2015
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »