| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 74/VIII/2015 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy Czerwińsk nad Wisłą wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

2. Organy prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Czerwińsk nad Wisłą, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Czerwińsk nad Wisłą.";

2) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia na wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły, przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą


Piotr Malikowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »