| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 15 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 , w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej "Przedsiębiorstwem",


zawartego w piśmie z dnia 26 czerwca 2015 r. (znak: OEC-ZAT-611-2-3/15) oraz ostatecznie skorygowanego pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. (znak: OEC -ZAT-611-2-17/15) i uzupełnionego pismem z dnia 8 stycznia 2016 r. (znak: OEC -ZAT-611-2-18/15), o zatwierdzenie taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji, na okres 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26 czerwca 2015 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła i na obrót ciepłem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła


Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

w dniu 26 czerwca 2015 r.

na rachunek: 95103015080000000550024055

Radca Prezesa Renata Wysocka

Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Niepytalska - Jaskuła

Dyrektor Oddziału Energetyki Cieplnej

Pełnomocnik Zarządu

Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

2. Wojewoda Dolnośląski

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

4. Wojewoda Lubelski

5. Wojewoda Lubuski

6. Wojewoda Łódzki

7. Wojewoda Mazowiecki

8. Wojewoda Podkarpacki

9. Wojewoda Pomorski

10. Wojewoda Śląski

11. Wojewoda Świętokrzyski

12. Wojewoda Warmińsko - Mazurski

13. Wojewoda Wielkopolski

14. Wojewoda Zachodniopomorski


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »