| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr DRE-4210-1(2)/2016/13859/Vzm/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 18 stycznia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródła ciepła zlokalizowanego w Warszawie - Rembertowie


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem",


zawartego w piśmie z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: OEC-ZAT-611-2-23/15, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 15 stycznia 2016 r. Nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWY, dotyczącej grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródła opalanego miałem węgla kamiennego, zlokalizowanego w Warszawie - Rembertowie (województwo mazowieckie),


postanawiam


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzoną moją decyzją z dnia 15 stycznia 2016 r. nr OWA-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy, na okres obowiązywania 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


U Z A S A D N I E N I E


Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, w szczególności w zakresie dotyczącym grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródła opalanego miałem węgla kamiennego, zlokalizowanego w Warszawie - Rembertowie, która została zatwierdzona decyzją z dnia 15 stycznia 2016 r. nr OWA-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy, z okresem obowiązywania 1 roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania.


Pismem z dnia 18 stycznia 2016 r., znak: OEC-ZAT-611-2-23/15, Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło dostarczane do odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródła opalanego miałem węgla kamiennego, zlokalizowanego w Warszawie - Rembertowie, w związku z korektą (zmniejszenie) uzasadnionych kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez Przedsiębiorstwo.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 45 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.


W niniejszej sprawie, słuszny interes odbiorców ciepła przejawia się w uprawnieniu do ponoszenia opłat pokrywających wyłącznie uzasadnione planowane koszty prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło, w tym koszty energii elektrycznej.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie


Adam DobrowolskiNiniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej.


Radca Prezesa Renata Wysocka


Otrzymują:

1. Pani Małgorzata Niepytalska - Jaskuła

Dyrektor Oddziału Energetyki Cieplnej

Pełnomocnik Zarządu

Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o.

ul. 17 stycznia 48

02-146 Warszawa

2. Wojewoda Mazowiecki


Załącznik do Decyzji Nr DRE-4210-1(2)/2016/13859/Vzm/RWy
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 18 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »