| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jastrząb

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Jastrzębiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan budżetu Gminy na 2016 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 16.399.055 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 15.707.321 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 691.734 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 16.697.151 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 14.748.217 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.948.934 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2

3. Planowany deficyt w wysokości 298.096 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych pożyczek w wysokości 190.000 zł

b) wolnych środków w wysokości 108.096 zł

4. Planowane przychody w wysokości 734.624 zł z tytułu:

a) planowanych pożyczek w wysokości 190.000 zł

b) wolnych środków w wysokości 544.624 zł

5. Planowane rozchody w wysokości 436.528 zł przeznaczone na:

a) spłatę rat kredytu w wysokości 399.600 zł

b) spłatę rat pożyczek w wysokości 36.928 zł

6. Rezerwy w łącznej kwocie 52.000 zł

a) ogólną w wysokości 19.000 zł

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000 zł.

7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1, pkt 3, lit. a.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.1 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w §1, pkt.4, lit. a

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Warso


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/86/2015
Rady Gminy Jastrząb
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »