| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa nr XV/69/15 Rady Gminy w Orońsku

z dnia 29 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2016 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie17 124 599 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie16 355 099 zł.

b) majątkowe w kwocie769 500 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie18 518 099 zł. z tego :

a) bieżące w kwocie16 255 505 zł.

b) majątkowe w kwocie2 262 594 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Deficyt w wysokości 1 393 500 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) planowanych kredytóww kwocie1 153 000 zł.

b) wolnych środkóww kwocie240 500 zł.

4. Planowane przychody w kwocie 1 750 500 zł., z następujących tytułów:

a) kredytyw kwocie700 000 zł.

b) pożyczkiw kwocie500 000 zł.

c) wolne środkiw kwocie550 500 zł.

5. Planowane rozchody w kwocie 357 000 zł. przeznaczone na:

a) spłatę kredytuw kwocie317 000 zł.

b) spłatę pożyczkiw kwocie40 000 zł.

6. Rezerwy w łącznej kwocie 224 000 zł.

a) ogólnąw wysokości87 000 zł.

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38 000 zł.

c) celową na dodatki uzupełniające nauczycieli w wysokości 60 000 zł.

d) na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 39 000 zł.

7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2016 rok zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

10. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek przeznaczonych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określnej w § 1 pkt. 3 lit. a

3. na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 47 000 zł.,

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości określonej w § 1 pkt 4 lit a i b:

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:

a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 80 000 zł.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewelina Suligowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/69/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


TabelaNr 2 do Uchwały Nr XV/69/15
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/69/156
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


TabelaNr 4 do Uchwały Nr XV/69/15
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika


Tabela Nr 5 do UchwałyNr XV/69/15
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 29 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »