| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa nr XIII/77/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 17 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 949 728,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 51 917 506,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 032 222,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 017 564,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 46 781 203,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 236 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 067 836,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 920 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 267 836,00 zł;

3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 852 164,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 166 541,00 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 280 646,00 zł, w tym na:

a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 200 000,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 646,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady:

K. Kręźlewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »