| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 28 grudnia 2015r.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

- art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje;

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na 2016 rok.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 24 150 074,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 23 462 399,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 687 675,00 zł

c) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 742 031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 23 778 306,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 20 484 827,55 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3 293 478,45 zł

c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 742 031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 466 768,00 zł.

2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 034 682,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 501 450,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 462 351,00 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 389 749,00 zł

c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 649 350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 000 000,00 zł, w tym:

1. zaciąganie kredytów w wysokości 1 034 682,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 965 318,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne 2016 roku. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 960 336,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 82 800,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 44 000,00 zł, z tego:

1) rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł

§ 10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 16 800,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 89 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 434 910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 291 613,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 183 135,36 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 108 478,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się wójta do:

1) zaciągania kredytów w wysokości 1 034 682,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 965 318,00 zł

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale między zadaniami inwestycyjnymi w roku budżetowym (niebędących przedsięwzięciami) umożliwiających realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20 % planowanej kwoty.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Karol Marcinkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik do Uchwały Budżetowej Nr XVI/109/2015
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2015 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »