| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/175/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.[1])), w związku z uchwałą nr LIII/591/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
4 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria przyjętego uchwałą nr LVIII/635/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2014 r. uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego, zwany dalej "planem", składający się z:

1) części tekstowej planu stanowiącej treść uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Granice obszaru planu wyznaczają:

1) od północnego zachodu: oś ul. Grójeckiej;

2) od wschodu: oś ul. Wojska Polskiego;

3) od południa: północna granica obszaru objętego uchwałą nr 707/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz fragmentu wsi Karolina - terenu dawnego poligonu wojskowego;

4) od południowego zachodu: północna granica obszaru objętego uchwałą nr 174/XIV/2003 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Walewicka w Górze Kalwarii.

§ 3. Dla obszaru zawartego w granicach planu ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) zasady kształtowania zabudowy, w tym:

a) maksymalną wysokość zabudowy,

b) minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

c) linie zabudowy,

d) gabaryty obiektów;

5) wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w odniesieniu do działki budowlanej, w tym:

a) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 4. Ze względu na brak występowania w granicach planu terenów i obiektów stanowiących do tego podstawę, nie ustala się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych;

7) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) numer i przeznaczenie terenu określone symbolem literowym;

5) wymiary dróg w liniach rozgraniczających oraz odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i odpowiednim symbolem literowym;

2) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć ustalenie rodzaju zabudowy, który może powstać na tym terenie, lub sposobu zagospodarowania tego terenu;

3) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o przeznaczeniach określonych właściwym sobie symbolem, zgodnie z rysunkiem planu;

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie ustalone dla danego terenu pod funkcje, których udział w zabudowie i zagospodarowaniu obejmuje co najmniej 51% powierzchni działki budowlanej;

5) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe dopuszczone na warunkach określonych w planie;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, określające najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku od linii rozgraniczającej tereny dróg, z pominięciem balkonów, wykuszy, elementów wejść do budynków takich jak: schody, podesty, pochylnie, rampy i zadaszenia wejść, wystających poza tę linię nie więcej niż 1,5 m oraz, w przypadku obiektów istniejących, elementy termoizolacji;

7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50%, nie mniej jednak niż 10 m2 powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej;

8) udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej;

9) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności w tym wytwarzanie dóbr materialnych w sposób nieuciążliwy;

10) obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć:

a) budynki garażowe,

b) budynki gospodarcze,

c) budynki gospodarczo - garażowe,

d) obiekty małej architektury,

e) dojazdy, dojścia i miejsca do parkowania

f) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

11) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie dopuszczonych przepisami z zakresu ochrony środowiska norm hałasu, wibracji i pól elektromagnetycznych oraz przekroczenie dopuszczonych ww. przepisami norm dotyczących wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, wód, gleby, ziemi;

12) miejscach do parkowania - należy przez to rozumieć miejsca do parkowania dla samochodów, zlokalizowane na parkingach i w garażach;

13) poziomie gruntu rodzimego - należy przez to rozumieć poziom gruntu określony według stanu wysokościowego wskazanego na mapie zasadniczej, sytuacyjno-wysokościowej, na której sporządzono rysunek planu.

§ 7. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku planu.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolami przeznaczenia MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej - oznaczone symbolami przeznaczenia MN/U;

3) tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone symbolem przeznaczenia U/MN;

4) tereny dróg publicznych:

a) klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego - oznaczone symbolem przeznaczenia KD-GP,

b) klasy drogi dojazdowej - oznaczona symbolem przeznaczenia KD-D;

5) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone symbolami przeznaczenia KDW.

§ 8. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym:

1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu;

2) ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń:

a) nakazuje się sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki budowlanej w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód takich jak: drzewa, urządzenia infrastruktury technicznej,

b) przy drogach o szerokości mniejszej niż 10 m w miejscach sytuowania bram wjazdowych nakazuje się wycofanie ogrodzeń o 2 m,

c) ustala się lokalizację nowych ogrodzeń w odległości minimum 0,5 m od gazociągu,

d) na terenach MN, MN/U oraz od 1U/MN do 4U/MN od strony dróg publicznych:

- zakazuje się stosowania ogrodzeń wyższych niż 2,2 m od poziomu gruntu rodzimego,

- dopuszcza się, aby zadaszone miejsca na pojemniki na odpady (śmietniki) były elementem ogrodzenia,

- dopuszcza się ogrodzenia pełne od strony dróg krajowych,

- zakazuje się ogrodzeń z przęseł prefabrykowanych betonowych i żelbetowych,

e) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się lokalizowanie szafek gazowych, otwieranych na zewnątrz, w linii ogrodzeń od strony drogi;

3) dla działek o szerokości frontów mniejszych niż 16 m dopuszcza się lokalizowanie budynków w granicach z działkami sąsiednimi;

4) ustala się następujące wymagania dla: tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów:

a) dopuszcza się na terenach U/MN realizację wolno stojących tablic reklamowych o powierzchni do 3 m2, zakazuje się ich lokalizowania na pozostałych terenach,

b) dopuszcza się realizację szyldów wyłącznie w związku z prowadzoną na danej działce budowlanej działalnością gospodarczą,

c) szyldy mogą być umieszczone wyłącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach przy wejściu na działkę budowlaną, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, przy czym pojedynczy szyld nie może przekroczyć powierzchni mierzonej po obrysie zewnętrznym 0,5 m2,

d) urządzenia reklamowe w postaci ażurowych liter i znaków graficznych mogą być umieszczone bezpośrednio na elewacjach budynków, z zastrzeżeniem że ich łączna powierzchnia nie przekroczyć 1 m2,

e) zakazuje się mocowania tablic informacyjnych i urządzeń reklamowych na drzewach i w zasięgu ich koron, na budowlach, na obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej oraz na obiektach małej architektury,

f) ustalenia pkt 4 lit.: a, b, c, d nie dotyczą nośników reklam okolicznościowych a także znaków informacyjnych, przyjętych w systemie informacji miejskiej oraz systemie informacji ogólnokrajowej.

5) zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów z wyjątkiem obiektów lokalizowanych dla potrzeb budowy, w granicach działki budowlanej.

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) nakazuje się uciążliwość związaną z wykonywaniem usług zamykać w granicach działki budowlanej;

2) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i parkingów;

3) zalicza się tereny oznaczone symbolami:

a) MN/U, U/MW do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

b) MN do terenów z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów mieszkaniowych;

4) wskazuje się orientacyjny zasięg potencjalnego oddziaływania dróg krajowych w odległości 60 m od krawędzi jezdni tych dróg;

5) ustala się, ograniczenie możliwości zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi na działkach budowlanych położonych w odległości od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami w zakresie energetyki:

a) niskiego napięcia po 5 m od osi przewodu,

b) średniego napięcia po 15 m od osi przewodu;

6) zakazuje się wprowadzania wszelkich nie oczyszczonych ścieków do ziemi i wód.

2. Stwierdza się, że na obszarze objętym planem nie występują:

1) szczególne formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody;

2) obszary ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

3) strefy ochronne ujęć wody.

§ 10. 1. Nie wskazuje się terenów do przeprowadzenia procedury scaleń i podziałów.

2. Dopuszcza się możliwość scalania i podziału istniejących w dniu uchwalenia planu działek ewidencyjnych, celem utworzenia działek budowlanych, pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej oraz możliwości wykonania dla każdej z nich indywidualnych podłączeń do urządzeń infrastruktury technicznej, przy zachowaniu następujących warunków:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej dla terenów:

a) U/MN - 1000 m2,

b) MN/U, MN - 500 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla terenów:

a) U/MN - 25 m,

b) MN/U, MN - 20 m;

3) kąt położenia granic działek ewidencyjnych w stosunku do linii rozgraniczającej dróg w przedziale od 80 stopni do 100 stopni.

§ 11. 1. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) dopuszcza się: remonty, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych powstałych przed wejściem w życie planu, na działkach o parametrach mniejszych niż minimalne parametry ustalone dla poszczególnych terenów, z zachowaniem pozostałych wskaźników ustalonych dla danego terenu;

2) dopuszcza się zabudowę na działkach o parametrach mniejszych niż minimalne parametry ustalone dla poszczególnych terenów, z zachowaniem pozostałych wskaźników ustalonych dla danego terenu, w przypadku jeśli:

a) działka powstała przed wejściem w życie niniejszego planu,

b) zmniejszenie działki wynika z konieczności wydzielenia terenu pod drogi wymagane ustaleniami niniejszego planu oraz pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) działka ewidencyjna będzie służyła do powiększenia działki sąsiedniej;

3) dopuszcza się dla punktowych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, związanych z infrastrukturą maksymalną wysokość - nie więcej niż 50 m.

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) ustala się realizację dróg publicznych, o przebiegu określonym na rysunku planu, w powiązaniu z istniejącym i projektowanym układem drogowym położonym poza granicą obszaru objętego planem;

2) dopuszcza się powstanie dodatkowych dróg wewnętrznych, nie oznaczonych na rysunku planu, w tym dróg pożarowych, jako dojść i dojazdów, pod warunkiem, że:

a) ich szerokość nie będzie mniejsza niż:

- 6,0 m, przy obsłudze nie więcej niż 4 działek budowlanych,

- 8,0 m przy obsłudze więcej niż 4 działek budowlanych,

b) dla nieprzelotowej drogi wewnętrznej, dłuższej niż 50 m należy wykonać plac manewrowy o wymiarach nie mniejszych niż 12, 5 m x 12,5 m;

3) dopuszcza się realizację dodatkowych elementów układu komunikacyjnego, nie oznaczonych na rysunku planu, to znaczy parkingów i ścieżek rowerowych;

4) ustala się zapewnienie miejsc do parkowania dla samochodów, przy zastosowaniu wskaźników określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

5) ustala się zapewnienie miejsc do parkowania oddzielnie dla każdej istniejącej i projektowanej funkcji w granicach działki budowlanej;

6) ustala się zapewnienie miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie wynikającej z przepisów odrębnych w zakresie dróg publicznych, niezależnie od miejsc do parkowania określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) ustala się prowadzenie liniowych urządzeń infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych oraz w pasach drogowych dróg wewnętrznych, w tym dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, z uwzględnieniem pkt 2;

2) dopuszcza się lokalizowanie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg publicznych i pasami drogowymi dróg wewnętrznych, w tym dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu;

3) dopuszcza się wykonanie uzbrojenia terenów w sieci:

a) wodociągową z uzbrojeniem przeciwpożarowym,

b) kanalizacji sanitarnej,

c) energetyczną,

d) gazową średniego i niskiego ciśnienia dla potrzeb bytowo - socjalnych oraz celów grzewczych,

e) kanalizacji deszczowej,

f) telekomunikacyjną;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) ustala się zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę z sieci wodociągowej, w oparciu o istniejące i projektowane gminne ujęcia wody,

b) ustala się podłączenie istniejącej i nowo realizowanej zabudowy do gminnej sieci wodociągowej,

c) dopuszcza się realizację ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich tylko na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych i wyłącznie przy jednoczesnym odprowadzeniu ścieków sanitarno - bytowych do zbiorczej kanalizacji gminnej,

d) nakazuje się zapewnienie wody do celów gaśniczych,

e) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont istniejącej sieci wodociągowej,

f) ustala się minimalną średnicę nowych wodociągów 80 mm;

5) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej sieci kanalizacyjnej,

b) zakazuje się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

c) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się dla działek, podłączonych do gminnej sieci wodociągowej realizację zbiorników szczelnych na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków,

d) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont istniejącej sieci kanalizacyjnej,

e) ustala się minimalną średnicę nowych przewodów sieci kanalizacyjnej 110 mm;

6) w zakresie wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych i dachów do kanalizacji deszczowej lub gromadzenie ich w przeznaczonych na ten cel urządzeniach,

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, tarasów i indywidualnych podjazdów do gruntu,

c) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni o trwałej nawierzchni, w szczególności z powierzchni dróg i parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska,

d) dopuszcza się powstanie rowów odwadniających nieoznaczonych na rysunku planu oraz rozbudowę rowów istniejących;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) ustala się czynniki grzewcze: gaz, olej o niskiej zawartości siarki, elektryczność, odnawialne źródła energii; dopuszcza się inne paliwa, pod warunkiem, że urządzenia do ich spalania lub przetwarzania gwarantują dotrzymanie wymagań przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

b) dopuszcza się realizację zbiorczego systemu ciepłowniczego lub podłączenie do sieci miejskiej,

c) dopuszcza się stosowanie kogeneracji;

8) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się czasowe ich gromadzenie na zasadach określonych w przepisach odrębnych w zakresie odpadów;

9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się, że zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszcza się budowę nowych i modernizację istniejących linii średniego lub niskiego napięcia ,

c) ustala się zasilenie w energię elektryczną nowej zabudowy przyłączami z rozdzielni nN przy istniejących i projektowanych stacjach transformatorowych lub z wolno stojących i wbudowanych stacji,

d) zakazuje się nasadzeń pod napowietrznymi liniami energetycznymi drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekroczyć 3 m;

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o sieć średniego ciśnienia,

b) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont istniejącej sieci gazowej,

c) ustala się minimalną średnicę nowych gazociągów 32 mm,

d) nakazuje się przeniesienie w pas drogowy poza jezdnią gazociągów, które w wyniku modernizacji dróg znalazłyby się pod jezdnią;

11) w zakresie zaopatrzenia w usługi telekomunikacyjne:

a) ustala się, że obsługa telekomunikacyjna odbywać się będzie w formie kablowej lub radiowej,

b) dopuszcza się lokalizację stacji telefonii komórkowej, masztów, anten o konstrukcji masztowej i urządzeń teletechnicznych na terenach MN/U i U/MN.

§ 13. Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 2MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) uzupełniające - usługi wbudowane w budynki mieszkalne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego.

2. Ustala się realizację budynków mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0;

2) minimalna intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,6;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%;

4) maksymalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 m;

5) gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

6) geometria dachów - dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci nie mniej niż 25 stopni i nie więcej niż 45 stopni;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania - co najmniej 2 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny, przy prowadzeniu usług dodatkowo 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej tych usług, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na lokal usługowy.

4. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 7%.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN/U do 3MN/U ustala się przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa;

2. Ustala się realizację budynków mieszkalnych lub mieszkalnych i usługowych lub mieszkalno - usługowych, z dopuszczeniem obiektów towarzyszących.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0;

2) minimalna intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,6;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%;

4) maksymalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 m;

5) gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

6) geometria dachów - dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci nie mniej niż 25 stopni i nie więcej niż 45 stopni, z dopuszczeniem dachów o kątach nachylenia mniejszych niż 25 stopni w zabudowie usługowej;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania - co najmniej 2 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny, przy prowadzeniu usług dodatkowo 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej tych usług, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na lokal usługowy.

4. Dopuszcza się na terenie 2MN/U, na działkach na których prowadzona jest działalność rolnicza, realizację nowej zabudowy związanej z tą funkcją.

5. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 8 %.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U/MN do 4U/MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa usługowa, w tym magazynowa ze wskazaniem, że w zakres magazynowania wchodzi mycie, chłodzenie i pakowanie owoców;

2) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym z usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego.

2. Ustala się realizację budynków usługowych lub usługowych i mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno - usługowych, budynków magazynowych, w tym chłodni, z dopuszczeniem obiektów towarzyszących.

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) maksymalna intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0, z wyjątkiem terenu 1U/MN, dla którego - nie więcej niż 1,2;

2) minimalna intensywność zabudowy - nie mniej niż 0,6;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%, z wyjątkiem terenu 1U/MN, dla którego - nie mniej niż 30%;

4) maksymalna wysokość zabudowy - nie więcej niż 12 m;

5) gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;

6) geometria dachów - dwu lub wielospadowe o kątach nachylenia głównych połaci nie mniej niż 25 stopni i nie więcej niż 45 stopni, z dopuszczeniem dachów jednospadowych o kątach nachylenia mniejszych niż 25 stopni w zabudowie usługowej, w tym magazynowej;

7) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) dla obiektów usługowych o profilu gastronomicznym 1,5 miejsca do parkowania na 4 stanowiska konsumpcyjne w lokalu,

b) dla pozostałych usług co najmniej 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni użytkowej tych usług, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania,

c) dla zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny.

4. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy o innym przeznaczeniu niż ustalone dla terenów U/MN, z prawem: remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

5. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.

§ 17. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP - tereny dróg publicznych, ulice główne ruchu przyspieszonego.

2. Ustala się zasady zagospodarowania:

1) 1KD-GP - fragment drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego w granicach planu znajduje się jej część o szerokości od 7 m do 8 m;

2) 2KD-GP - fragment drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego w granicach planu znajduje się jej część o szerokości od 10,6 m do 12,5 m;

3) w liniach rozgraniczających ustala się realizację chodnika i oświetlenia;

3. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 18. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D - teren dróg publicznych, droga dojazdowa.

2. Ustala się zasady zagospodarowania:

1) droga klasy dojazdowej o zawężonych parametrach i szerokości w liniach rozgraniczających od 8 m do 8,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się realizację nawierzchni utwardzonej;

3) nakazuje się stosowanie jednakowych wzorów elementów wyposażenia terenów takich jak: ławki, latarnie, kosze na śmieci, donice, barierki i słupki.

3. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 19. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDW do 4KDW - drogi wewnętrzne.

2. Ustala się zasady zagospodarowania dróg wewnętrznych oznaczonych i nie oznaczonych na rysunku planu:

1) 1KDW - o szerokości od 5,8 m do 6,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) 2KDW - o szerokości 5,0 m;

3) 3KDW - o szerokości 5,0 m;

4) 4KDW - trójkąt widoczności 5 m x 5 m drogi wewnętrznej, położonej poza granicą planu, uchwalonej planem miejscowym terenu Walewicka w Górze Kalwarii (uchwała nr 174/XIV/2003 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2003 r);

5) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych i nie oznaczonych na rysunku planu:

a) ustala się realizację nawierzchni utwardzonej bez podziału na jezdnię i chodnik,

b) dopuszcza się umieszczenie infrastruktury technicznej - to znaczy sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej i oświetlenia ulicznego.

3. Ustala się dla terenu dróg wewnętrznych oznaczonych i nie oznaczonych na rysunku planu stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 21. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/175/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/175/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, złożonych do wyłożonego w dniach: od 3 lipca 2015 r. do 3 sierpnia 2015 r. do publicznego wglądu - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria - terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska Góry Kalwarii rozstrzyga, co następuje:

Lp.

Data wpływu

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Góry Kalwarii, załącznik do UchwałyNr XXII/175/2015, z dnia 18 grudnia 2015 r.

Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

9

10

11

1.

13.08.2015

Anna Fedynicz

Stanisław Fedynicz

Wnoszą o:

1) możliwość stosowania ogrodzeń o wys. do 2,20 m z dopuszczeniem ogrodzeń pełnych;

2) zmniejszenie maksymalnej intensywności zabudowy z 1,0 do 0,8;

3) zwiększenie minimalnej intensywności zabudowy z 0,6 do 0,5;

4) zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy z 12m do 9m;

5) dopuszczenie nie więcej niż 2 kondygnacji nadziemnych;

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN;

Ad. 2), 3), 4), 5) -Tereny U/MN

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN - ogrodzenia do wysokości 1,80 m;

Ad. 2) Maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;

Ad. 3) - minimalna intensywność zabudowy - 0,6;

Ad. 4) - maksymalna wys. zabudowy - 12m;

Ad. 5) - gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje naziemne.

Ad. 1) uwaga uwzględniona

Ad. 2), 3), 4), 5) - uwagi nieuwzględnione

Ad. 2), 3), 4), 5) - proponowane uwagi do wprowadzenia do ustaleń planu istotnie ograniczałyby innym właścicielom działek możliwości zagospodarowania terenu, wynikające ze "Studium …"

2.

14.08.2015

Bożena Julke

Wnosi o:

1) nie podwyższanie podatków związanych z wprowadzoną planem zmianą przeznaczenia gruntów;

2) zmianę granic obszarów planistycznych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kier. zagosp. przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność opracowywania planu w terenach pomiędzy ul. Grójecką i Wojska Polskiego, z pozostawieniem obecnych funkcji w poszczególnych terenach;

3) podziału planu na 2 części:

a) pomiędzy ul.: Grójecką - Wojska Polskiego i 11 Listopada - z przeznaczeniem pod funkcje mieszkalną, rolniczą, usługową i produkcyjną, jako funkcje kontynuowane

b) funkcja dla pozostałej części nie została określenia;

4) przeznaczenie środków związanych z ustanowieniem planu miejscowego dla ww. terenów - na cele społeczne.

Cały obszar objęty projektem planu, ze szczególnym uwzględnieniem terenów pomiędzy ulicami: Grójecką - Wojska Polskiego - 11 Listopada.

Ustalenia dopuszczają dotychczasowe użytkowanie terenów

Ad. 1), 2), 3), 4)

- uwagi nieuwzględnione

Ad. 1) uwaga nie dotyczy ustaleń projektu planu.

Ad. 2) uwaga nie dotyczy ustaleń projektu planu.

Ad. 3) nie przewiduje się podziału planu na dwie części i przeznaczenia terenów pod funkcje rolniczą i produkcyjną.

Ad. 4) uwaga formalna, nie dotycząca rozwiązań projektowych planu.

3.

17.08.2015

Krystyna Schonfeld,

Krzysztof Schonfeld

Wnoszą o:

1) możliwość stosowania ogrodzeń o wys. do 2,20 m z dopuszczeniem ogrodzeń pełnych;

2) zmniejszenie maksymalnej

intensywności zabudowy z

1,0 do 0,8;

3) zwiększenie minimalnej

intensywności zabudowy z 0,6 do 0,5;

4) zmniejszenie maksymalnej

wysokości zabudowy z 12 m do 9 m;

5) dopuszczenie nie więcej niż 2 kondygnacji nadziemnych;

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN;

Ad. 2), 3), 4), 5) -Tereny U/MN;

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN;

Ad. 2) - maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;

Ad. 3) - minimalna intensywność zabudowy - 0,6;

Ad. 4) - maksymalna wys. zabudowy - 12m;

Ad. 5) - gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje naziemne.

Ad. 1) uwaga uwzględniona

Ad. 2), 3), 4), 5) - uwagi nieuwzględnione

Ad. 2), 3), 4), 5) - proponowane uwagi do wprowadzenia do ustaleń planu istotnie ograniczałyby innym właścicielom działek możliwości zagospodarowania terenu, wynikające ze "Studium …"

4.

17.08.2015

Hanna Szyszko

Jerzy Szyszko

Natalia Szyszko

Bartłomiej Szyszko

Wnoszą o:

1) możliwość stosowania ogrodzeń o wys. do 2,20 m z dopuszczeniem ogrodzeń pełnych;

2) zmniejszenie maksymalnej intensywności zabudowy z 1,0 do 0,8;

3) zwiększenie minimalnej intensywności zabudowy z 0,6 do 0,5;

4) zmniejszenie maksymalnej wysokości zabudowy z 12 m do 9 m;

5) dopuszczenie nie więcej niż 2 kondygnacji nadziemnych;

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN;

Ad. 2), 3), 4), 5),

Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN;

Ad. 1) Tereny MN, MN/U oraz 2U/MN do 4U/MN - ogrodzenia do wysokości 1,8 m;

Ad. 2) - maksymalna intensywność zabudowy - 1,0;

Ad. 3) - minimalna intensywność zabudowy - 0,6;

Ad. 4) - maksymalna wys. zabudowy - 12m;

Ad. 5) - gabaryty zabudowy - nie więcej niż 3 kondygnacje naziemne.

Ad. 1) uwaga uwzględniona

Ad. 2), 3), 4), 5) - uwagi nieuwzględnione

Ad. 2), 3), 4), 5) - proponowane uwagi do wprowadzenia do ustaleń planu istotnie ograniczałyby innym właścicielom działek możliwości zagospodarowania terenu, wynikające ze "Studium …"

5.

17.08.2015

Golden Sp. z o.o.

Zakazany Owoc

Sp. z o.o.

Marcin Bąk

Zenon Bąk

Bożena Bąk

Wnoszą o:

1) zawieszenie postępowania w sprawie "uchwalania" planu miejscowego do czasu zmiany "Studium …", którego postanowienia będą odzwierciedlać będą rzeczywistą funkcję obszaru opracowania. Obowiązujące Studium jest anachroniczne i nie uwzględnia funkcji rolniczej i produkcyjnej;

2) wyodrębnienie działek nr: 3/30, 3/34, 6/1, 6/2 i ustanowienie dla nich przeznaczenia odpowiadającego symbolowi P/U tj. zabudowy produkcyjnej i usługowej;

3) doprecyzowanie definicji zawartej w § 16, ust. 1 pkt 1 poprzez wskazanie, że w zakres magazynowania wchodzi mycie, chłodzenie i pakowanie owoców;

4) zmianę postanowienia § 16 ust. 2, poprzez dodanie informacji o dopuszczalności lokalizowania budynków magazynowych w tym chłodni;

5) o zmianę postanowienia § 16 ust. 3, poprzez zmianę maksymalnej intensywności zabudowy do poziomu 2,0, zmianę udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej do 5%;

6) o zakwalifikowanie działek nr 3/6, 3/32 i 3/33 jako drogi wewnętrznej (KDW);

7) o zmianę definicji zawartej w § 6 pkt 12) poprzez wskazanie, że działalność usługowa dopuszcza działalność produkcyjną o charakterze nieuciążliwym;

Ad. 1) Cały obszar planu;

Ad. 2) Działki nr: 3/30, 3/34, 6/1, 6/2 (obręb 9-01 Góra Kalwaria);

Ad. 3) Tereny od 1U/MN do 4/UMN;

Ad. 4) Tereny od 1U/MN do 4/UMN;

Ad. 5) Tereny od 1U/MN do 4/UMN;

Ad. 6) Działki nr: 3/6, 3/32, 3/33 (obręb 9-01 Góra Kalwaria);

Ad. 7) cały obszar planu;

Ad. 1) -nie dotyczy rozwiązań przyjętych w projekcie planu;

Ad. 2) 1U/MN - przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, w tym magazynowa;

Ad. 3) §16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1U/MN do 4U/MN ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa usługowa, w tym magazynowa;

Ad. 4) §16. 2 "Ustala się realizację budynków usługowych lub usługowych i mieszkalnych lub usługowych i mieszkalno - usługowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących".

Ad. 5) § 16 ust. 3

pkt.1) maks. intensywność zabudowy - nie więcej niż 1,0;

pkt 3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 40%;

Ad. 6) działka nr 3/6 - teren 1MN, działki nr 3/32 i 3/33 - teren 1U/MN

Ad. 7) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspakajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

Ad. 3) uwaga uwzględniona;

Ad. 4) uwaga uwzględniona;

Ad. 1) uwaga nieuwzględniona;

Ad. 2) uwaga nieuwzględniona

Ad. 5) uwaga nieuwzględniona

Ad. 6) uwaga nieuwzględniona

Ad. 7) uwaga nieuwzględniona

Ad. 1) rozwiązania projektu planu są zgodne ze "Studium …" oraz ze stanem istniejącym, w tym z dopuszczeniem rozwoju istniejącej zabudowy magazynowej. Nie przewiduje się zawieszenia procedury planistycznej do czasu sporządzenia nowego "Studium...", gdyż w projekcie "Studium..." w mieście, w tym terenie, nie jest planowane wydzielanie terenów rolniczych i produkcyjnych.

Ad. 2) uwaga w odniesieniu do funkcji produkcyjnych nie może być uwzględniona z uwagi na konieczność zachowania zgodności ustaleń planu z ustaleniami "Studium..."

Ad. 5) żądane zmiany wskaźnika intensywności z 1,2 do 2,0 oraz zmniejszenie pow. biologicznie czynnej z 30% do 5% - prowadziłoby do znacznej nie zgodności ustaleń planu z ustaleniami "Studium..."

Ad. 6) uwaga nieuwzględniona ponieważ plan dopuszcza wyznaczanie dróg nieoznaczonych w planie.

Ad. 7) dopuszczenie nowej działalności produkcyjnej byłoby niezgodne z ustaleniami "Studium …"

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Góry Kalwarii rozstrzyga co następuje:

Lp.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

Sposób realizacji

Zasady finansowania

Forma:

1. zadanie krótko-okresowe

2. zadanie wieloletnie

Tryb:

1. zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

2. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

3. zgodnie z wieloletnim plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art. 21 ww. ustawy)

4. zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,

5. inne.

Odpowiedzialni za realizację:

1. Burmistrz,

2. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

3. wykonawca.

Prognozowane źródła finansowania:

1. dochody własne gminy,

2. środki własne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

3. dotacje, w tym z dotacje lub subwencje udzielane przez instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska,

4. kredyty i pożyczki komercyjne,

5. kredyty i pożyczki preferencyjne,

6. obligacje komunalne,

7. inne.

Potencjalny udział innych inwestorów w finansowaniu zadania:

1. właściciele nieruchomości,

2. fundacje i organizacje wspomagające,

3. inwestorzy zewnętrzni,

4. inne.

1

drogi publiczne

wykup

1, 2

1, 5

1

1

1

budowa

2

4, 5

1, 3

1, 3

1, 2, 3, 4

2

pozostałe

wodociągi

2

2, 3, 4, 5

2, 3

2, 3, 4

1, 2, 3, 4

kanalizacja

1, 2

2, 3, 4, 5

2, 3

2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


[1]) Zmiany wprowadzono w Dz. U. 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713 i 1777.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »