| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rościszewo na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U.2015 r., poz.1515 z późn.zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 656 173,00zł w tym

a) dochody bieżące w kwocie 12 506 173,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Wydatki budżetu w wysokości: 12 456 173,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 11 721 208,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 734 965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 200 000,00 zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 200 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł. Rozchody budżetu Gminy w wysokości 200 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200 000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 17 690,00 zł.

2. celową w wysokości 27 310,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 38 000,00 zł.

2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł.

§ 9. 1) Dotacje podmiotowe dla Gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 173 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwstycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 257 392,00 zł oraz wydatki w kwocie 257 392,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 252 000,00 zł

§ 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 000,00 zł oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska w wysokości 1 000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, okreslonych w § 5 uchwały,

2) do dokonywania zmian w planie rocznych wydatków inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygancji zadań przyjętych

3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy

4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rościszewo


Witold Dziurlikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik nr 2b


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 78/XIV/2015
Rady Gminy Rościszewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »