| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.105.2015 Rady Gminy Kowala

z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie utworzenia sołectwa Zenonów oraz nadanie statutu sołectwu Zenonów

Na podstawie art. 5, art. 35 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz §8 i §9 Statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą Rady Gminy Kowala Nr IV/23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowala (ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Kowala uchwala co następuje:

§ 1.

Z inicjatywy i na wniosek mieszkańców wsi Zenonów dokonuje się podziału sołectwa Huta Mazowszańska w sposób następujący:

1. Wyłącza się wieś Zenonów z sołectwa Huta Mazowszańska.

2. Tworzy się sołectwo Zenonów obejmujące wieś Zenonów.

§ 2.

Nadaje się statut nowo utworzonemu sołectwu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kowali


Tadeusz Marczykowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII.105.2015
Rady Gminy Kowala
z dnia 28 grudnia 2015 r.

S T A T U T S O Ł E C T W A

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Samorząd mieszkańców wsi Zenonów, zwany sołectwem Zenonów, składa się z ogółu mieszkańców sołectwa.

§ 2.

1. Sołectwo Zenonów, jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową gminy Kowala.

2. Podstawą działalności sołectwa Zenonów, są przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),

- statut gminy

- niniejszy statut

§ 3.

Sołectwo Zenonów, obejmuje wieś Zenonów o obszarze 86,41 ha.

§ 4.

1. Kompetencje i zadania sołectwa określa niniejszy statut.

2. W zakresie spraw należących do właściwości sołectwa może ono korzystać ze zdolności sądowej tzn. występować przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.

3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność prowadzona jest w ramach osobowości prawnej gminy Kowala.

Rozdział 2.
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 5.

Do zadań samorządu mieszkańców wsi Zenonów, należy:

1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, bezpieczeństwa publicznego, kultury i sportu oraz innych związanych z miejscem zamieszkania.

2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,

3. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,

4. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

5. współpraca z organami Gminy Kowala w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz kultury i sportu.

§ 6.

Samorząd wsi realizuje swe zadania poprzez:

1/. organy sołectwa

2/. komisje stałe

§ 7.

1. Organami sołectwa są:

1/. zebrania wiejskie - organ uchwałodawczy

2/. sołtys- organ wykonawczy

3/. rada sołecka- organ doradczy sołtysa

2. Zebranie wiejskie może powołać następujące komisje stałe:

1/.Komisja bezpieczeństwa publicznego - w składzie 3-4 osoby

2/. Komisja kultury i sportu - w składzie 3-4 osoby.

§ 8.

1 Zadaniem sołeckiej Komisji bezpieczeństwa publicznego jest gromadzenie informacji

oraz przyjmowania sygnałów o ogniskach przestępczości oraz o innych zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego na terenie sołectwa.

2 Gminna komisja bezpieczeństwa publicznego w porozumieniu z Rejonową Komendą

Policji określi zasady współpracy z sołeckimi komisjami bezpieczeństwa publicznego.

§ 9.

Sołecka Komisja kultury i sportu z upoważnienia rady gminy organizuje bądź inicjuje na terenie sołectwa imprezy sportowe i kulturalne z zachowaniem ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 10.

Zadania określone w § 5 samorząd mieszkańców wsi realizuje w szczególności poprzez:

1/. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa

2/. opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców

3/. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy

konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.

4/. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpoznaniu spraw, których załatwianie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa.

5/. współpraca z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa.

6/. ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji pomiędzy zebraniami wiejskimi.

§ 11.

1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1/. wybór i odwołanie sołtysa

2/. wybór i odwołanie rady sołeckiej

3/. opiniowanie o prawach własności, użytkowania lub w innych sprawach rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym.

4/. opiniowanie celowości utworzenia, poszerzenia i likwidacji sołectwa lub powołania jednostek niższego rzędu.

§ 12.

1. Uchwały i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie załatwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub sołtysa.

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców wsi nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawiera porozumienia określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział 3.
ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ WIEJSKICH ORAZ WARUNKI WAŻNOŚCI PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 14.

Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 15.

Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 23 zwołuje sołtys:

1/. z własnej inicjatywy,

2/. z inicjatywy rady sołeckiej

3/.na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

4/.na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

§ 16.

1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno się odbyć w terminie 7 dni chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 17.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.

2. Z zastrzeżeniem § 23 zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. Zebranie wiejskie może wybrać inną osobę na przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z § 23.

4. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z radą sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winne być należycie przygotowane.

5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu.
W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Przewodniczącego Rady Gminy lub Wójta Gminy o pomoc.

§ 18.

W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań Wójt Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwem.

§ 19.

1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania osób.

2. W przypadku braku określonego w pkt. 1 quorum, następne zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie 1 godziny od wyznaczonego terminu zebrania bez względu na liczbę obecnych.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

4. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje sołtys i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 4.
SOŁTYS I RADA SOŁECKA - TRYB WYBORU

§ 20.

1. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

2. Działalność rady sołeckiej na charakter społeczny.

3. Sołtys z racji pełnienia funkcji inkasenta podatkowego pobiera prowizję za inkaso należności podatkowych wg zasad ustalonych przez Radę Gminy.

§ 21.

1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1/. zwoływanie zebrań wiejskich,

2/. działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego,

3/. zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,

4/. reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,

5/. uczestniczenie w naradach sołtysów

6/. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

7/. wykonywanie powierzonych mu przepisów prawa zadań z zakresu administracji publicznej,

8/. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania,

9/. sporządzanie sprawozdań z działalności sołectwa,

10/. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m. in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,

11/. prowadzenie teczki zawierającej:

- statut sołectwa,

- protokoły z zebrań sołeckich,

- sprawozdania i umowy

12/. protokół z zebrania powinien zawierać:

- skrócony opis dyskusji,

- wnioski i uchwały z zaznaczeniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"

- załączoną listę osób obecnych na zebraniu

2. Na zebraniu wiejskim sołtys co najmniej raz w roku przedkłada informacje o swojej działalności.

3. Wójt Gminy zaprasza sołtysa na posiedzenie, na którym rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.

§ 22.

1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką. Rada sołecka składa się z 3-5 osób.

2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie sołtysa. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

3. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się co najmniej raz na kwartał, posiedzeniom przewodniczy sołtys.

4. Radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady sołeckiej.

5. Rada sołecka w szczególności:

1/. opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem zebrania,

2/. opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty pracy samorządu,

3/. organizuje wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

4/. współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

6. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej

§ 23.

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa, członków rady sołeckiej oraz komisji stałych zarządza Przewodniczący Rady Gminy.

W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę.

2. Postanowienia przewodniczącego Rady Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje

się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną

datą zebrania.

§ 24.

1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartkach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

- przeprowadzenie głosowania,

- ogłoszenie wyników wyborów,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 25.

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa.

W drugiej kolejności wybory członków rady sołeckiej, a następnie wybory komisji stałych zgodnie z § 7 pkt.2.

§ 26.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 27.

Wyboru lub odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 28.

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. Uzasadniony wniosek pisemny o odwołanie złożony przez 5 osób powinien być poddany pod głosowanie, na zebraniu na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do jednego miesiąca.

2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 29.

1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa Przewodniczący Rady Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

2. Wybory dla uzupełnienia rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 30.

Sołectwa nie tworzą własnych budżetów. Rada Gminy może w statucie gminy w trybie określonym przepisami prawa ustalić uprawnienia sołectw do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 31.

1. Osoby fizyczne oraz prawne mogą dokonać dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy, którym dysponuje rada sołecka.

2. O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie.

3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział 6.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 32.

1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadań.

2. Do podstawowych środków nadzoru należy:

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji,

- dokonywanie lustracji sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa.

3. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Skarbnik Gminy.

4. Wójt Gminy zobowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody.

5. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organu sołectwa.

6. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów sołectwa udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

7. Wójt Gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem - powinien wstrzymać ich realizację.

8. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie sprzeczne z pkt. 6 gdy narusza ono istotnie interesy mieszkańców.

9. W razie uwzględnienia sprzeciwu Wójt Gminy wydaje zarządzenie o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt. 6 i wnosi sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzygnie sprawę.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy po uwzględnieniu wniosków formalnych sołtysów.

§ 34.

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Kowali


Tadeusz Marczykowski


Uzasadnienie

Mieszkańcy wsi Zenonów w sołectwie Huta Mazowszańska wystąpili do Wójta Gminy i Rady Gminy z wnioskiem w sprawie utworzenia nowego sołectwa Zenonów. Mieszkańcy wskazują w swoim wniosku, iż odłączenie od oddalonej Huty Mazowszańskiej pozwoli na łatwiejszą komunikację, integrację, podejmowanie decyzji o zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności.

Uwzględniając i udzielając poparcia dla zamierzenia postulowanego przez mieszkańców Wójt Gminy wystąpił z inicjatywą wyłączenia wsi Zenonów ze struktur dotychczasowego sołectwa Huta Mazowszańska i utworzenia sołectwa Zenonów. Sprawa utworzenia sołectwa Zenonów poddana została konsultacjom społecznym na protokołowanym, bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami, prowadzonym w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag w dniu 6 grudnia 2015 r.

W dniu 9 grudnia 1015 r. Wójt Gminy Kowala podał do publicznej wiadomości informację o wynikach przeprowadzonej konsultacji w których mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię w sprawie podziału sołectwa Huta Mazowszańska i utworzenia sołectwa Zenonów. Za utworzeniem sołectwa przemawiają uwarunkowania przestrzenne, więzi społeczne oraz potrzeba optymalnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców.

Organizację i zakres działania sołectwa określi jego statut, który został poddany konsultacjom społecznym. Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Zenonów i nadanie statutu jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy w Kowali


Tadeusz Marczykowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »