| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/89/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz 1515 z późn.zm) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 poz 163 z późn.zm) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez lekarza, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych usług opiekuńczych.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu.

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej przyznając decyzją administracyjną świadczenie usług ustala ich rodzaj oraz zakres uwarunkowany stanem zdrowia świadczeniobiorcy, w tym szczególnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, okres, miejsce świadczenia usług i liczbę przyznanych usług tygodniowo.

3. W decyzji o przyznaniu usług Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej rozstrzyga o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek za wykonane usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi oraz tryb ustalania poboru opłaty

§ 3. 1. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 12,50 zł /dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy /.

2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla danego rodzaju schorzenia , niepełnosprawności w wysokości 16,50 zł /szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy /.

3. Podstawą ustalenia wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

4. Z obowiązku odpłatności za wskazane w ust 1 i ust 2 usługi zwolnione w całości są osoby, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5. Świadczeniobiorcy, których dochód na osobę przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie, ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na zasadach określonych w Tabeli stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy zobowiązanego do odpłatności za korzystanie z usług, członka jego rodziny lub z urzędu może nastąpić częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat na czas określony ze względu na:

a) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia,

b) ponoszenie dużych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie,

c) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin uniemożliwiające poniesienie odpłatności bez uszczerbku utrzymania świadczeniobiorcy oraz jego rodziny.

2. Decyzję w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej na podstawie:

1) wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia klienta

2) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,

3) rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, u osób rozporządzających majątkiem świadczeniobiorców u osób, które prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie a są zobowiązane do alimentacji członków rodziny.

3. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na czas określony, jednorazowo nie dłuższy niż 1 rok, a po tym okresie kolejne częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje po ponownym ustaleniu w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji osobistej i dochodowej świadczeniobiorcy.

§ 5. Odpłatność za usługi jest wyliczana w okresach miesięcznych z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca i wpłacana bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej lub przelewem na konto wskazane w decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/165/2004 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 9 grudnia 2004r w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia i pobierania opłat i trybu ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula


Załącznik do Uchwały Nr XVII/89/2015
Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »