| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Mokobody

z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Mokobody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 885 z późn. zm.) Rada Gminy Mokobody uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13 446 100 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 996 100 zł,

b) majątkowe w kwocie 450 000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 867 700 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 442 200 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 425 500 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 5.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 i 4.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2016, zgodnie z tabelą nr 5
do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 421 600 zł sfinansowany przychodami z:

a) wolnych środków 421 600 zł,

b) kredytów - 1 500 000 zł,

c) pożyczek - 500 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 691 600 zł, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 421 600 zł,

b) kredytów - 1 770 000 zł,

c) pożyczek - 500 000 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 270 000 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 217 000 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 53 000 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu
w kwocie 1 000 000 zł, w tym:

- zaciągniętych kredytów 1 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 35 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000 zł,

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek i kredytów:

1. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

2. Na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 270 000 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału:

a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych, czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

3. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Mazurek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/57/2015
Rady Gminy w Mokobodach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Mokobody Nr X/57/2015
z dnia 29 grudnia 2015r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »