| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,217,235,236,237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm.) Rada Gminy w Jabłonnie Lackiej uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie11 513 568,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 11 493 568,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie12 513 568,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 10 293 190,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 220 378,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się dochody na zadania zlecone w kwocie 1 251 256,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1a.

4. Ustala się wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 251 256,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2a.

5. Ustala się zadania inwestycyjne 2016 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 000 000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych :

a) kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 887 423,20 zł, z następujących tytułów;

a) kredytów długoterminowych w kwocie 1 887 423,20 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 887 423,20 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów długoterminowych w kwocie 580 000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 307 423,20 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. przedstawia tabela nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 800 000,00 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 76 500, 00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 25 800,00 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Do dokonywania zmian w wydatkach na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 100 000,00 zł .

b) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w tabeli nr 3

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2017 roku do łącznej kwoty 50 000 zł .

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Strzała


Załącznik Nr Tabela nr. 1 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr._1.pdf

Dochody budżetu Gminy Jabłonna Lacka na 2016 r.


Załącznik Nr Tabela nr. 1a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr._1a.pdf

Dochody budżetu gminy na zadania zlecone na 2016 r.


Załącznik Nr Tabela nr. 2 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik_Tabela_nr._2.pdf

Wydatki budżety Gminy Jabłonna Lacka na 2016 r.


Załącznik Nr Tabela nr. 2a do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr._2a.pdf

Wydatki budżety Gminy na zadania zlecone na 2016 rok.


Załącznik Nr Tabela nr. 3 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr._3_.pdf

Zadania inwestycyjne 2016 rok


Załącznik Nr Tabela nr. 4 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr._4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.


Załącznik Nr Tabela nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr_5.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii


Załącznik Nr Tabela nr 6 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
ZalacznikTabela_nr_6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2016 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2015
Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i kosztów oraz dotacji celowej dla zakładu budzetowego na 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »