| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Osieck

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Osieck

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. 1045) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Osieck określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr X/81/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Osieck.

§ 1. Przepisy ogólne

1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach dotyczących
w szczególności:

a) strategii rozwoju Gminy,

b) programu ochrony środowiska,

c) planu gospodarki odpadami,

d) planu rozwoju lokalnego Gminy,

e) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

f) strategii rozwiązywania problemów społecznych,

g) wieloletnich planów inwestycyjnych.

3. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.

4. W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa się:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny,

d) formy przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych może wystąpić:

a) komisja rady,

b) grupa radnych w liczbie co najmniej 5 osób,

c) klub radnych,

d) mieszkańcy Gminy (w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) formę konsultacji,

c) zestawienie kosztów proponowanej konsultacji,

d) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma zostać osiągnięty.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy w terminie miesiąca licząc, od dnia złożenia.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy.

5. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

6. Wójt Gminy informuje osoby, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt. b o sposobie załatwienie złożonego wniosku.

7. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy.

8. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) spotkań z mieszkańcami we wszystkich lub w wybranych okręgach wyborczych,

b) środowiskowych zebrań przedstawicieli organizacji politycznych, sportowych, społecznych
i zawodowych działających na terenie gminy,

c) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

2. Oprócz wyżej wymienionych form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii poprzez:

a) skrzynkę elektroniczną urzędu,

b) stronę internetową urzędu.

3. Każdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w dwóch formach określonych w § 3 ust. 1.

4. Dodatkowo każda konsultacja przeprowadzana jest w jednej z form uzupełniających wymienionych w § 3 ust. 2.

§ 4. Badanie ankietowe

1. Konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej,

b) umieszczenie w holu urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety,

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji oraz adres e-mail, na który można nadsyłać wypełnione formularze.

3. Wójt Gminy jest obowiązany do informowania mieszkańców o celu przeprowadzenia badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

4. Wójt Gminy może zlecić przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem formularza ankietowego wyspecjalizowanemu podmiotowi, profesjonalnie zajmującemu się badaniem opinii publicznej.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Wójt Gminy przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy.

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »