| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Chynów

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Chynów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Chynów przedszkola przez inne niż Gmina Chynów osoby prawne i fizyczne;

3) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Chynów inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty przez inne niż Gmina Chynów osoby prawne i fizyczne;

4) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Chynów szkoły podstawowe i gimnazja przez inne niż Gmina Chynów osoby prawne i fizyczne;

5) uczniach - należy przez to rozumieć także wychowanków;

6) uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Chynów osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Chynów szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Chynów oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Chynów, przekazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chynów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chynów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

5. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionym w ust. 4 przysługuje dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Gminy Chynów wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

6. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

7. Publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Chynów otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Chynów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

8. Publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

9. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Chynów w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Chynów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Chynów.

§ 4. 1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa do Wójta Gminy Chynów wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do 10-go dnia każdego miesiąca organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do końca tego miesiąca. W przypadku stwierdzenia różnic w miesiącu poprzednim, podanej w załączniku nr 2 liczby uczniów, na których wypłacono dotację uwzględnia się w bieżącym miesiącu korektę miesiąca poprzedniego.

4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. W terminie do dnia 15 stycznia następnego roku po roku, którego dotyczyła dotacja, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do złożenia Wójtowi Gminy Chynów:

1) rozliczenia z udzielonej dotacji za poprzedni rok według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) informacji o wydatkach bieżących placówki, na które wykorzystano dotację roczną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Chynów.

§ 7. 1. Gminie Chynów przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom, przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego.

2. W ramach kontroli organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, obowiązany jest do przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz udzielania ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli i sprawdzenie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Organ prowadzący zostanie poinformowany o terminie kontroli na 7 dni przed jej przeprowadzeniem.

§ 8. 1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolującego z:

1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;

2) ustaleniami z poprzednich kontroli;

3) zgromadzoną dokumentacją;

4) dokumentacją sprawozdawczą.

2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Chynów zawierające:

1) numer i datę wydania upoważnienia;

2) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego;

3) nazwę i adres kontrolowanego;

4) zakres przedmiotowy kontroli;

5) termin przeprowadzanej kontroli;

6) podpis Wójta Gminy Chynów .

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

§ 9. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli powinien zawierać:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer upoważnienia;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) określenie dni w których przeprowadzono kontrolę;

6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości oraz inne informacje mające znaczenie dla wyników kontroli;

7) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;

8) wykaz załączników do protokołu;

9) wzmiankę o wniesieniu lub nie wniesieniu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w treści protokołu;

10) informację o pouczeniu kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu;

11) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

12) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli na piśmiew terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chynów.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podaniu do publicznej wiadomości w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chynowie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewdniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Chynów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Chynów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Chynów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Chynów
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »