| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk

z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stupsk na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14 434 959,76 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 14 434 959,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 15 027 065,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 13 925 976,06 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 1 101 089,69 zł, ­ zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 592 105,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 592 105,99 zł. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody określa załącznik nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 19 500,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 30 500,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 220 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 291 207,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700 000,00 zł,

2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Szymon Sobczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/82/15
Rady Gminy Stupsk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2016 Nr XIV/82/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 29 grudnia 2015 roku

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XIII/56/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stupsk.

Budżet Gminy Stupsk na rok 2016 został opracowany na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. o planowanych kwotach:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 555 042,00 zł,

- subwencji oświatowej w kwocie 3 942 194,00 zł,

- subwencji równoważącej w kwocie 133 973,00 zł,

- subwencji wyrównawczej w kwocie 3 333 316,00 zł.

2. Informacji Wojewody Mazowieckiego FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 roku o wstępnych kwotach dotacji na 2016 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-31/15 z dnia 22 października 2015 roku o wysokości planowanej na rok 2016 dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Ponadto przyjęto założenia do projektu budżetu:

- Prognozowany średnioroczny wzrost wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %,

- Wysokość minimalnego wynagrodzenia - 1 850,00 zł.

- W zakresie podatków (podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu) i opłat lokalnych przyjęto dochody na podstawie podjętych uchwał o wysokościach przyjętych stawek podatkowych na rok 2016. Do obliczenia podatku rolnego, przyjęto cenę żyta w kwocie 53 zł za dt, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/68/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podat6ku rolnego na obszarze Gminy Stupsk w 2016 roku (średnia krajowa cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.). Dla podatku leśnego przyjęto kwotę 191,77 zł - określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (z dnia 20 października 2015 r.).

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok ustala się w wysokości 14 434 959,76 zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 14 434 959,76 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przyjęto w wysokościach określonych decyzjami o ich przyznaniu. Łączna wartość dotacji w planowanych dochodach na 2016 rok stanowi kwotę 2 378 827,00 zł tj. 16,71 % do planowanych dochodów ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy m.in. na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę 335 710,00 zł tj. 2,36% do planowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1 555 042,00 zł, określonej przez Ministerstwo Finansów co w stosunku do planowanych w 2016 roku dochodów stanowi 10,92%.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2016 przyjęta została zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 7 409 483,00 zł, co w porównaniu do planu na 2015 rok stanowi 105,60 %.

Planowana subwencja oświatowa przyjęta do planu dochodów w wysokości 3 942 194,00 zł, co stanowi 98,74 % w porównaniu do planu na 2015 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2016 rok planuje się w wysokości 15 027 065,75 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 13 925 976,06 zł

wydatki majątkowe w wysokości 1 101 089,69 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 zaplanowano środki na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej Bolewo - Sułkowo-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego) - 6 872,12 zł,

- Zakup wiaty przystankowej (w ramach funduszu sołeckiego) - 7 250,00 zł.

- "Przebudowa drogi gminnej Bolewo - Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5 166" - kwota 5 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa Drogi gminnej Dąbek - Dunaj" - kwota 10 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołąki - Olszewo Borzymy" - kwota 5 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska - Jeże - Etap II" - kwota 9 300,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa drogi gminnej w m. Żmijewo Gaje" - kwota 10 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kościelne (działka nr ew. 80)" - kwota 3 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)" - kwota 5 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa ulic E. Orzeszkowej i M. Kopernika w m. Stupsk" - kwota 10 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- "Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk" - kwota 245 013,06 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych).

W dziale 750 rozdział 75095 §6639 zaplanowano środki na umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - kwota na 2015 r. - 5 464,13 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych).

W dziale 754 rozdziale 75404 §6170 zaplanowano środki w kwocie 21 250,00 zł na wpłatę na fundusz celowy wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oznakowanego typu SUV dla posterunku policji w Szydłowie (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych).

W dziale 754 rozdziale 75412 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wymiana drzwi garażowych do garażu OSP Stupsk (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 10 00 0,00 zł,

- Wykonanie łazienki w remizie OSP Stupsk (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 8 000,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80195 §6050 zaplanowano środki na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych" - kwota 20 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych).

W dziale 900 rozdział 90015 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola-Kolonia (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 10 016,98 zł,

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyny Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 20 761,94 zł.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 4 500,00 zł,

- Budowa placu zabaw w miejscowości Konopki (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 28 915,30 zł,

- Budowa placu zabaw w miejscowości Strzałkowo (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota - 28 461,53 zł, w tym 18 461,53 zł ze środków funduszu sołeckiego i kwota 10 000,00 zł z nadwyżki z lat ubiegłych,

- Ogrodzenie stawu w Woli Szydłowskiej (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 8 000,00 zł,

- Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Zdrojach (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 14 443,09 zł,

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żmijewie Kościelnym (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 14 879,88 zł

- Budowa świetlicy wiejskiej w Konopkach - kwota 100 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych - kwota 20 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- Budowa placu zabaw w miejscowości Zdroje - kwota 20 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych),

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bolewie (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 4 500,00 zł,

- Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Dąbku (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 7 000,00 zł,

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbku (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 10 014,80 zł,

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dunaju (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 13 540,40 zł,

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rosochach (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 9 050,00 zł,

- Budowa parkingu przy hali sportowej w Morawach - kwota 45 000,00 zł (środki pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych).

W dziale 926 rozdziale 92601 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Morawy (w ramach funduszu sołeckiego) - kwota 11 356,46 zł,

- Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj - kwota 150 000,00 zł (w tym 23 648,80 zł z nadwyżki z lat ubiegłych).

W ramach środków z nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano również wydatki na "Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stupsk" w kwocie 23 430,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 1 000,00 zł.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tyt. pobieranych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 349 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90002 §4300 za odbiór odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk. Pozostałą kwotę przeznaczono na obsługę administracyjną systemu. Ponadto w dziale 900 rozdziale 90002 §4300 zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00 zł za odbiór odpadów z nieruchomości będących własnością gminy.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń ustalono zgodnie z ustawowo obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »