| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 )oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn.zm) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 10.052.879,00 zł z tego:

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 11.097.063,95 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9.259.873,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.837.190,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 871.807,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1a i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.044.184,95 zł, który będzie pokryty nowo zaciągniętym kredytem .

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.444.984,95 zł z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.044.184,95 zł oraz na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki w kwocie 400.800,00 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 400.800,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanej pożyczki 68 800,00 zł

b) spłaty otrzymanych kredytów 332.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.044.184,95 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki określonych w § 2 ust. 3

§ 3. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 5.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 28.595,89 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 21.404,11 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 215.550,00 zł oraz wydatki w kwocie 215.550,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 lit. a

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4, lit. b

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki określonych w § 2 ust. 3

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę w ramach działu.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Wacław Mikołajczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie do projektu budzetu Gminy Sabnie na 2016r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Dochody budżetu Gminy Sabnie w 2016r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 1a do uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2016r.
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Wydatki budżetu Gminy na 2016r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2016r.
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r.
- Zadania inwestycyjne w 2016r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 4 do uchwaly Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Przychody i rozchody budżetu w 2016r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela nr 5 do Uchwaly Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sabnie na 2016r.
- Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2016.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Plan dochodow i wydatkow wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2016.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/75/2015
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załacznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/75/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2016.
- Zakres przewidzianych do udzielenia dotacji dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »