| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/97/15 Rady Gminy Wodynie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1515 z późn. zm.), w związku z art. 96 ust.2 i 4, art.41 pkt 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz.163, Rada Gminy Wodynie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/83/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe, pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIV/97/15
Rady Gminy Wodynie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznane świadczenie z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. 1. Kwota świadczeń z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłkow, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych podlega zwrotowi:

1) w części od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 200% tego kryterium,

2) w całości od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość części kwoty świadczeń z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych podlegająca zwrotowi jest uzależniona od procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu na osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Posiadany dochód na osobę samotnie gospodarującą w rodzinie wyrażony w procentach w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015, poz.163).

Wysokość zwrotu wydatków wyrażonych w procentach

Osoba samotnie

gospodarująca

Osoba w rodzinie

1.

powyżej 100 do 150%

40%

50%

2.

powyżej 150 do 200%

60%

70%

3.

powyżej 200%

100%

100%

§ 3. 1. Zwrot wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych następuje jednorazowo lub w miesięcznych ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 24 miesiące, na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach.

2. Pracownik socjalny na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia zwrotne i wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu kwot świadczeń z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych oraz wysokość kwoty podlegającej jednorazowo zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość poszczególnych rat i terminy ich zwrotu określa w drodze decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach z uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej osoby lub rodziny na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wniosku pracownika socjalnego.

4. Zwrot świadczeń z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust.3.

5. W przypadku nie dokonania zwrotu przyznanego świadczenia w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej o której mowa w ust. 3, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Michalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »