| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Gminy Sońsk

z dnia 11 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1515.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885 z późn. zm. ) Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 21.910.531 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 21.846.431 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 64.100 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 22.996.007 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.433.461,85 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.562.545,15 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.085.476 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.085.476 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 993.524 zł zł( kredyty 993.524 zł) , przeznacza się na rozchody w wysokości 993.524 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 753.524 zł i pożyczek 240.000 zł )

3. Przychody budżetu w wysokości 2.079.000 zł, rozchody w wysokości 993.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.085.476 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 993.524 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 115.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Kałęczyńskie Stowarzyszenie Oświatowo Społeczne im. Rodziny Sędzimirów

2) Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie

3) Gminnej Biblioteki publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 414.598,18 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 414.598,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez , który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w ar. 89 ust 1 pkt. 1 ,2 ,3 w ramach tytułu i kwot określonych w uchwale budżetowej

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Nowicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zal. 1(86)-2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zal. 2(86)-2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zal. 3(86)-2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zal. 4(86)-2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zal. 5(86)-2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zal. 6(86)-2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zal. 7(86)-2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zal. 8(86)-2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

zal. 9(86)-2015


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

zal. 10(86)-2015


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

informacja(86)-2015


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/86/2015
Rady Gminy Sońsk
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

objaśnienia(86)-2015

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »