| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie, Rada Gminy w Kuczborku - Osadzie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kuczbork - Osada i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1. rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2. częstotliwość ich odbierania,

3. sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Kuczbork - Osada, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 2 oraz przyjmowane do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady określone w § 4 ust. 1.

§ 3. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebranych w odpowiednich pojemnikach lub workach, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork - Osada.

2. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe),

c) odpady ulegające biodegradacji,

d) odpady problemowe (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

a) zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe):

- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

- w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

c) odpady problemowe (meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - 1 raz na pół roku.

4. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Kuczbork - Osada z podmiotem odbierającym odpady. Harmonogram odbioru odpadów jest zamieszczony na stronie internetowej Gminy Kuczbork - Osada ( http://ugkuczbork.pl) oraz dostępny w urzędzie.

5. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady.

6. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej należy wystawić pojemniki oraz worki przed wejściem na teren nieruchomości.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane sprzed nieruchomości.

§ 4. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), utworzonym przez Gminę Kuczbork - Osada odbierane są, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kuczbork - Osada, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło i opakowania szklane,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble,

k) odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) tekstylia,

o) opakowania po środkach ochrony roślin.

2. W GPSZOK ustawione są oznakowane pojemniki/kontenery na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

3. W GPSZOK nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Pracownik obsługujący GPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienionych w ust. 1 odpadów.

5. Oddający odpady do GPSZOK:

a) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługującego punkt,

b) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

6. Informacja na temat lokalizacji GPSZOK, godzin otwarcia oraz wykaz odpadów, które można do niego dostarczać jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kuczborku - Osadzie.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą zgłaszać:

1. osobiście w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kuczborku - Osadzie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

2. telefonicznie - nr telefonu 48 23 657-62-59,

3. elektronicznie - mailto:ugkuczbork@wp.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuczbork - Osada.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVIII/93/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 roku poz. 24).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »