| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Zawidz

z dnia 26 listopada 2015r.

w spsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr 144/XXVI/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz oraz stwierdzając, że przedmiotowa uchwała nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz, przyjętego uchwałą nr 60/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz, Rada Gminy Zawidz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, Majki Małe, Mańkowo, w gminie Zawidz.

2. Granice obszaru planu określone zostały na rysunku planu, o którym mowa w ust.4, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 121 ha.

4. Załącznikami do planu, stanowiącymi integralną część tekstu uchwały, są:

1) rysunek planu w skali 1:1 000 - Jeżewo, stanowiący załącznik Nr 1A;

2) rysunek planu w skali 1:1 000 - Kęsice, stanowiący załącznik Nr 1B;

3) rysunek planu w skali 1:1 000 - Krajewice Duże, stanowiący załącznik Nr 1C;

4) rysunek planu w skali 1:1 000 - Krajewice Małe, stanowiący załącznik Nr 1D;

5) rysunek planu w skali 1:1 000 - Majki Małe, stanowiący załącznik Nr 1E;

6) rysunek planu w skali 1:1 000 - Mańkowo, stanowiący załącznik Nr 1F;

7) rysunki planu w skali 1:1 000 - Rekowo, stanowiące załączniki Nr 1G i 1H;

8) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 2;

9) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 3.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 2. 1. Plan określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

3) zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury;

8) sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

2. Plan ustala:

1) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) granice terenów tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

3) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające określenia ustaleń w zakresie:

1) form ochrony przyrody

2) terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

3) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości

4) terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

6) obszarów przestrzeni publicznych;

7) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

8) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

9) pomników zagłady wraz z ich strefami ochronnymi;

10) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

11) terenów zamkniętych i granic ich stref ochronnych,

12) dóbr kultury współczesnej;

13) sposobu sytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;

14) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) projektowana podziemna kablowa linia elektroenergetyczna 110 kV;

5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny (ustalone na podstawie przepisów odrębnych lub inne):

1) granica administracyjna gminy Zawidz;

2) granica obrębów geodezyjnych ewidencyjnych;

3) lokalizacja stanowisk archeologicznych - obszary objęte ochroną na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków, które są obszarami o szczególnych warunkach zagospodarowania terenów i ograniczeń w jego użytkowaniu

4) przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1400 Jamał;

5) granice strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1400 Jamał;

6) obszary zmeliorowane.

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, w której może być umieszczona ściana albo fragment ściany budynku lub budowli bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej drogi (ulicy), rowu, zgodnie z rysunkiem planu;

2) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1. ust. 1;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr 1A-1H do niniejszej uchwały;

4) terenie funkcjonalnym - należy przez to rozumieć teren o określonym w uchwale przeznaczeniu lub określonym w uchwale sposobie zagospodarowania, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu;

5) usługach - należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi;

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, którego definicję określają przepisy odrębne.

7) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej.

8) gabarycie - należy przez to rozumieć najwyższą linię poziomu zasadniczej części obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych.

2. Pojęcia użyte w niniejszej uchwale, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 4. Ustala się następujące zasady dotyczące konstrukcji planu:

15) ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu;

16) każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały unikalnym symbolem terenu liczbowo-literowym. Symbol literowy oznacza przeznaczenie terenu lub klasę drogi, poprzedzająca go liczba oznacza numer kolejnego terenu lub kolejny numer drogi;

17) ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie z oznaczeniem symbolu terenu;

18) ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe planu należy stosować łącznie.

§ 5. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone odpowiednio symbolami terenu, zwane dalej terenami funkcjonalnymi, zgodnie z rysunkiem planu:

1) UP - tereny zabudowy usługowej - teren jednostki ochotniczej straży pożarnej;

2) U/RM1 - tereny zabudowy usługowej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

3) RM1 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z dopuszczoną funkcją usługową;

4) RM2 - tereny rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

5) RM3 - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

6) R - tereny rolnicze;

7) W - tereny rowów otwartych;

8) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

9) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

10) KDW1 - tereny istniejących dróg wewnętrznych;

11) KDW2 - tereny powiększenia istniejących dróg do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych terenów rolnych.

§ 6. 1. § 6. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, określone są w Rozdziale 2.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej tereny U/RM1, UP, RM1, RM2, R z drogami KDL, KDD, KDW1, KDW2, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się remont i nadbudowę istniejących, w dniu wejścia w życie uchwały, budynków położonych w części lub całości poza nieprzekraczalną linią zabudowy, po ich obrysie.

5. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej terenów W, w odległości 3 m, zgodnie z rysunkiem planu;

6. Na całym terenie objętym planem, dla geometrii dachów ustala się: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu od 0,5° do 49°.

§ 7. Zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych:

1) dopuszcza się budowę jednego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem na jednej działce budowlanej, którego powierzchnia reklamowa nie przekracza 3 m2;

2) zakazuje się budowy urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem na terenach R położonych w strefach, o których mowa w § 9. pkt 1.

§ 8. Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego:

1) lokalizację wszelkich przedsięwzięć sytuowanych w obszarze objętym planem należy prowadzić po spełnieniu warunków określonych przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

2) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizacji zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

3) dla terenów U/RM1, RM1, RM2, RM3 i R stosuje się dopuszczalne poziomy hałasu jak dla zabudowy zagrodowej,

4) dla terenów UP, W, KDL, KDD, KDW1 i KDW2 nie przypisuje się dopuszczalnych poziomów hałasu,

5) na obszarze objętym planem miejscowym, w związku z potrzebą dotrzymania standardów akustycznych, o których mowa w przepisach odrębnych ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej, zabudowy usługowej związanej z szpitalami i domami opieki społecznej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zabudową na cele uzdrowiskowe;

6) wszelkie inwestycje należy prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, zapewniający ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów odrębnych.

7) sposób kształtowania krajobrazu kulturowego, poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy, określenie parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych ustalono w Rozdziale 2.

8) w zakresie zasad gospodarki odpadami ustala się obowiązek zapewnienia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stałych, gromadzonych na terenie własnej działki lub w miejscach wyznaczonych przez organy gminy, do czasu ich wywozu; podczas magazynowania odpadów należy zabezpieczyć je przed infiltracją zanieczyszczonych wód do gruntu.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem, ochronie podlegają obszary wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (stanowiska archeologiczne);

2) dla obszarów, o których mowa w pkt 1 zagospodarowanie musi uwzględniać uwarunkowania (zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia) wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony zabytków.

§ 10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

1. W planie nie wskazuje się obszarów do obowiązkowego scalenia oraz podziału nieruchomości.

2. W przypadku scaleń i podziałów ustala się następujące parametry działek:

1) minimalną wielkość działek 2000 m2, a na terenach R zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się do 45° odchylenie od kąta prostego położenia granic działek w stosunku do dróg publicznych i wewnętrznych.

3) minimalną szerokość frontu działki na terenach RM1, RM3, R - 30,0 m.

4) minimalną szerokość frontu działki na terenach U/RM1 - 20,0 m.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) przebieg wyznaczonych w planie dróg wskazuje się na rysunku planu miejscowego, ustala się ich szerokość, zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi;

2) obsługa komunikacyjna obszaru planu oraz poszczególnych terenów z istniejących dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych, istniejących i projektowanych, wskazanych na rysunku planu, poprzez budowę zjazdów publicznych i indywidualnych w trybie określonym w przepisach odrębnych;

3) obsługę komunikacyjną obszaru planu, w zakresie dojazdu do użytków rolnych, stanowią również drogi wewnętrzne nie oznaczone na rysunku planu, a istniejące w terenach rolniczych;

4) parametry techniczne skrzyżowań i zjazdów z dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w przepisach odrębnych;

5) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych, infrastruktury technicznej, w tym kablowych sieci elektroenergetycznych oraz kablowych sieci teletechnicznych;

6) ustala się obowiązek lokalizowania miejsc parkingowych w granicach działki budowlanej; dla potrzeb projektowanej zabudowy ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

a) dla zabudowy zagrodowej: 1 miejsce na jedno mieszkanie,

b) dla zabudowy usługowej:

- dla obiektów handlowych co najmniej 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni sprzedaży, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, a także dodatkowo co najmniej 1 stanowisko dla pojazdów z kartą parkingową;

- dla obiektów innych usług - co najmniej 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni usługowej, oraz co najmniej 1 stanowisko na 5 osób zatrudnionych, a także dodatkowo co najmniej 1 stanowisko dla pojazdów z kartą parkingową,

7) Wszystkie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDD są terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

8) Wszystkie tereny oznaczone symbolami przeznaczenia KDL są terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów przesyłowej infrastruktury technicznej:

1) Plan wskazuje przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał wraz z jego linią światłowodową i radiową, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana, oznaczona na rysunku planu, o łącznej szerokości 12 m.

2) W strefie, o której mowa w pkt. 1 obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające przepisów odrębnych właściwych dla budowy i eksploatacji sieci gazowych.

3) Plan wskazuje przebieg planowanej kablowej linii wysokiego napięcia 110 kV wraz z siecią teleinformatyczną, w pasie terenu o szerokości 6,5 m, wskazanym na mapie; ustala się zakaz budowy ogrodzeń oraz zakaz budowy budynków.

4) Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał wraz z jego linią światłowodową i radiową jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie obsługi zabudowy:

1) Ustala się zasady obsługi obszaru planu systemami infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę - z gminnej sieci wodociągowej (średnice od O50 mm do O200 mm); dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w przypadku konieczności wykonania przyłącza dłuższego niż 50 m do najbliższego wodociągu;

b) odprowadzenie ścieków - do sieci kanalizacji ściekowych (średnice kolektorów grawitacyjnych od O160 mm do O200 mm, kolektory tłoczne od O90 mm do O110 mm); dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych;

c) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych źródeł lub z sieci gazowej średniego ciśnienia (średnice gazociągu średniego ciśnienia do DN 300);

d) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła,

e) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych;

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków podziemnych sieci niskiego i średniego napięcia oraz związanych z nimi urządzeń elektroenergetycznych;

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków napowietrznych sieci niskiego i średniego napięcia oraz związanych z nimi urządzeń elektroenergetycznych, z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

f) zaopatrzenie w usługi telekomunikacyjne z istniejących urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków podziemnych sieci telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi urządzeń elektroenergetycznych;

- na całym obszarze planu dopuszcza się budowę nowych odcinków napowietrznych sieci telekomunikacyjnych oraz związanych z nimi urządzeń telekomunikacyjnych (w tym jako inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej), z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

g) odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i gruntowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych przy zastosowaniu systemów:

- powierzchniowych w ramach własnych działek budowlanych oprzez tereny powierzchni biologicznie czynnej,

- podziemnych, w tym z wykorzystaniem zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych.

2) Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się remont, przebudowę istniejących i budowę nowych podziemnych systemów infrastruktury technicznej.

§ 14. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się remont, przebudowę istniejących i budowę nowych systemów podziemnej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, położonych poza granicami planu.

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów melioracji:

1) na terenie objętym planem, na wskazanych na rysunku planu obszarach zmeliorowanych, występują podziemne systemy melioracyjne, dla których ustala się ochronę;

2) w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji budowlanej z siecią melioracyjną należy system melioracyjny przebudować w sposób zapewniający jego prawidłowe działanie, na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych.

§ 16. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem:

1) instalacji do pomiaru siły prędkości i kierunku wiatru na terenach R, o których mowa w § 22 ust 1 lit. e); ustala się, maksymalny okres tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania teren - 5 lat;

2) wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem,

3) zagospodarowania związanego z realizowaniem inwestycji budowlanej.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenów funkcjonalnych

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-U/RM1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej, teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) dopuszcza się realizację parkingów, dróg wewnętrznych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zakazuje się realizacji funkcji usługowej związanej z:

a) lecznictwem i domami opieki społecznej;

b) stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

c) rekreacją i wypoczynkiem;

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) gabaryty zabudowy do 12 m.,

e) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

f) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 20% działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 55% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

5) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia 1-UP, 2-UP ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy usługowej - teren jednostki ochotniczej straży pożarnej;

2) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych, parkingów, dróg wewnętrznych, zieleni, zbiorników przeciwpożarowych oraz infrastruktury technicznej, związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zakazuje się realizacji funkcji usługowej związanej z:

a) lecznictwem i domami opieki społecznej;

b) stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

c) rekreacją i wypoczynkiem

4) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 10 m.,

d) gabaryty zabudowy do 10 m.,

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50% działki budowlanej,

f) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

g) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

h) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

5) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

6) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-RM1 do 27-RM1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) uzupełniająca zabudowa usługowa, stanowiąca część budynków przeznaczenia podstawowego, dobudowana lub wolnostojąca, nie więcej niż 20% powierzchni budynków objętych przeznaczeniem, o którym mowa w pkt. 1

3) zakazuje się realizacji funkcji usługowej związanej z:

a) lecznictwem i domami opieki społecznej;

b) stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

c) rekreacją i wypoczynkiem

4) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, dróg wewnętrznych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1 i 2,

5) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) maksymalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, o których mowa w pkt. 2 - 19 m.,

e) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

f) gabaryty zabudowy do 12 m.,

g) gabaryty zabudowy usługowej wolnostojącej do 19 m

h) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

i) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50 % działki budowlanej,

j) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

k) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

l) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

6) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

9) na terenach 14-RM1, 21-RM1, 22-RM1 występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowiska archeologicznego, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2;

10) na fragmencie terenu 9-RM1 wskazanym na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przebiegu projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 12 pkt. 3.

11) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14;

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-RM2 do 11-RM2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren rozproszonej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, dróg wewnętrznych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

b) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

c) gabaryty zabudowy do 12 m.,

d) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

e) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki budowlanej,

g) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

i) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

4) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-RM3 do 2-RM3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych;

2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych, dróg wewnętrznych, zieleni oraz infrastruktury technicznej związanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt.1,

3) zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza się lokalizowanie budynków na granicy z działką sąsiednią,

c) maksymalna wysokość zabudowy 12 m.,

d) gabaryty zabudowy do 12 m.,

e) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

f) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 50 % działki budowlanej,

h) powierzchnia zabudowy - do 30% powierzchni działki budowlanej,

i) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

j) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01 działki budowlanej;

4) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi;

7) na fragmencie terenu 2-RM3 wskazanym na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przebiegu projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 12 pkt. 3.

8) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 14;

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-R do 30-R ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny rolnicze,

b) dopuszcza się lokalizację sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 13 i §14

c) utrzymuje się istniejące drogi wewnętrzne,

d) dopuszcza się budowę nowych dróg wewnętrznych związanych z obsługą terenów rolniczych i zabudowy rolniczej;

e) dopuszcza się budowę instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru, z wyłączeniem ich lokalizacji na gruntach rolnych I - III klasy bonitacyjnej;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zakaz zalesień,

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej, budowli i budynków gospodarczych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

c) na rysunku planu wskazuje się obszary, na których występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z oddziaływaniem gazociągu wysokiego ciśnienia DN1400 Jamał,

3) w przypadku realizacji zabudowy o której mowa w pkt 2 lit. b ustala się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu

b) wysokość zabudowy do 12,0 m,

c) maksymalna wysokość obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą 20 m.,

d) gabaryty zabudowy do 12 m.,

e) gabaryty obiektów budowlanych związanych z działalnością rolniczą do 20 m.,

f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30 % działki budowlanej,

g) powierzchnia zabudowy - do 50% powierzchni działki budowlanej,

h) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,8 działki budowlanej;

i) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,001 działki budowlanej;

4) w przypadku realizacji budowli, o której mowa w pkt 1 lit. e) ustala się zasady kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) maksymalna wysokość budowli - 230 m;

b) gabaryty budowli, do 230 m.

c) wszystkie elementy konstrukcji, należy pomalować na kolor nie powodujący refleksów świetlnych,

d) instalacje do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru o wysokości ponad 50 m. wymagają oznakowania przeszkodowego świetlnego i kolorystycznego, nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 150 m2 dla jednej instalacji do pomiaru siły, prędkości i kierunku wiatru;

5) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami ogólnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej terenów funkcjonalnych;

6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi.

7) na terenach 5-R, 11-R, 15-R występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych - związane z występowaniem stanowiska archeologicznego, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 2;

8) na fragmencie terenu 4-R, 5-R wskazanym na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - określone w przepisach odrębnych wynikające z położenia w strefie technicznej gazociągu tranzytowego DN1400 Jamał, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 12 pkt. 2;

9) na fragmencie terenu 27-R, 8-R wskazanym na rysunku planu, występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z przebiegu projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV, warunki zagospodarowania zgodnie z ustaleniami § 12 pkt. 3.

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia 1-W, 2-W ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren rowu otwartego;

2) zakazuje się zabudowywania i przykrywania terenu rowu, za wyjątkiem tych jego odcinków, które stanowić będą przedłużenie ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu pełnej jego drożności;

3) dopuszcza się konserwację koryta rowu.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDL do 4-KDL ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy lokalnej;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających:

a) dla drogi 1-KDL 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) dla drogi 2-KDL zmienna 11-15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

c) dla drogi 3-KDL 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) dla drogi 4-KDL zmienna 11-16 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 11:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę chodników i ścieżek rowerowych,

d) dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg.

e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 13 i § 14;

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDD do 5-KDD ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających:

a) dla drogi 1-KDD zmienna 10-14 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

b) dla drogi 2-KDD zmienna 4-10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

c) dla drogi 3-KDD zmienna 10-16 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) dla drogi 4-KDD 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

e) dla drogi 5-KDD zmienna 10-12 m, zgodnie z rysunkiem planu z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i zakrętów;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 11:

a) przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę chodników i ścieżek rowerowych,

d) dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe dróg.

e) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 13 i § 14

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDW1 do 18-KDW1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu: teren istniejących dróg wewnętrznych;

2) szerokość terenu w liniach rozgraniczających:

a) dla drogi 1-KDW1 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) dla drogi 2-KDW1 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

c) dla drogi 3-KDW1 - 7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

d) dla drogi 4-KDW1 - zmienna 4-7 m, zgodnie z rysunkiem planu;

e) dla drogi 5-KDW1 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

f) dla drogi 6-KDW1 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

g) dla drogi 7-KDW1 - zmienna 5-9 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

h) dla drogi 8-KDW1 - zmienna 7-14 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

i) dla drogi 9-KDW1 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

j) dla drogi 10-KDW1 - zmienna 6-7 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i zakrętów;

k) dla drogi 11-KDW1 - 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

l) dla drogi 12-KDW1 - zmienna 8-12 m, zgodnie z rysunkiem planu;

m) dla drogi 13-KDW1 - zmienna 6-14 m, zgodnie z rysunkiem planu;

n) dla drogi 14-KDW1 - zmienna 7-11 m, zgodnie z rysunkiem planu;

o) dla drogi 15-KDW1 - zmienna 7-10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

p) dla drogi 16-KDW1 - 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

q) dla drogi 17-KDW1 - 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

r) dla drogi 18-KDW1 - 4 m, zgodnie z rysunkiem planu, z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyżowania;

3) w pasie drogowym dopuszcza się z uwzględnieniem ustaleń § 11:

a) budowę oraz przebudowę drogi,

b) przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 13 i § 14;

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia od 1-KDW2 do 3-KDW2 ustala się:

1) przeznaczenie: teren powiększenia istniejących dróg, droga wewnętrzna do obsługi elektrowni wiatrowych oraz przyległych gruntów rolnych i budowlanych,;

2) szerokość powiększenia drogi 1-KDW2 w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

3) szerokość powiększenia drogi 2-KDW2 w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

4) szerokość powiększenia drogi 3-KDW2 w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

5) w pasie drogowym dopuszcza się:

a) budowę i przebudowę drogi,

b) budowę zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę nowych, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących sieci oraz urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w § 13 i § 14,

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 28. 1. Ustala się 0,1% stawkę opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów RM1, RM2, RM3, U/RM1, UP.

2. Dla terenów R, W, KDL, KDD, KDW1, KDW2 stawki opłaty od wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawidz.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Giziński


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Jeżewo


Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1B.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Kęsice


Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1C.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Krajewice Duże


Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1D.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Krajewice Małe


Załącznik Nr 1E do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1E.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Majki Małe


Załącznik Nr 1F do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1F.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Mańkowo


Załącznik Nr 1G do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1G.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Rekowo


Załącznik Nr 1H do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1H.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kęsice, Rekowo, Krajewice Duże, Krajewice Małe, Jeżewo, majki małe, Mańkowo w gminie Zawidz w miejscowości Rekowo


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr z 2015 poz. 199, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Zawidz rozstrzyga, co następuje:

I. Zadania własne gminy

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objętym planem miejscowym, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy może zaliczać się:

- budowa wodociągów i urządzeń wodociągowych,

- budowa kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,

- budowa i rozbudowa dróg.

Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych, zdefiniowane w art. 14 ustawy o finansach publicznych.

II. Budowa dróg

Na terenie objętym planem miejscowym nie przewiduje się budowy nowych gminnych dróg publicznych, ale dopuszcza się przebudowę i rozbudowę już istniejących dróg gminnych. Przebudowa i rozbudowa ta realizowana będzie przez Gminę Zawidz ze środków własnych.

III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w pkt I

Realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnych, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska,

IV. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. Nr 2006 nr 123 poz. 858 ze zm.) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publicznoprawne.

Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne,

2) dotacje,

3) kredyty i pożyczki preferencyjne,

4) fundusze Unii Europejskiej,

5) udział podmiotów gospodarczych.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Giziński


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66/XI/2015
Rady Gminy Zawidz
z dnia 26 listopada 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 10 czerwca do 3 lipca 2015 r. oraz minimum 14 dni po nim następujących tj. do dnia 17 lipca 2015 r. nie złożono uwag do projektu przedmiotowego planu miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Giziński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Olszewski

Elektrofarm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »