| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków

z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Grębków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2013 r. poz.885 z póz. zm.) Rada Gminy w Grębkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie13.304.893,00z tego:

a) bieżące w kwocie13.104.893,00 zł

b) majątkowe w kwocie 200.000,00 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

1a. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.637.437,00zł zgodnie z tabelą nr 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie12.695.177,00z tego:

a) bieżące w kwocie12.189.712,00zł

b) majątkowe w kwocie505.465,00 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

2a. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.637.437,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 609.716,00 zł. i przeznacza się ją na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 609.716,00 zł, na spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 533.216,00 zł oraz spłatę pożyczek 76.500,00zł. zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości70.856,37 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29.143,63 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Ireneusz Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/61/2015
Rady Gminy Grębków
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »