reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego

z dnia 2 lutego 2016r.

zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz dotyczące prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego

pomiędzy Starostą Mławskim - Włodzimierzem Adamem Wojnarowskim

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz - Stanisławem Czarzastym

o treści następującej:

Na podstawie art.5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września o lasach z roku 1991 r. ( Dz. U. z 2015 roku poz. 2100 ) Starosta Mławski zwany dalej "Powierzającym" powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Przasnysz zwanego dalej "Przejmującym" , co następuje:

§ 1. 1 ) Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego

gmina Dzierzgowo na powierzchni 1373,13 ha

2 ) Szczegółowy wykaz gruntów objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych zawiera załącznik do niniejszego Porozumienia.

3 ) W przypadku braku uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu ewidencyjnego, Powierzający przekaże Przejmującemu wykaz działek leśnych uwzględniający powierzchnię leśną i właścicieli oraz mapy umożliwiające lokalizacje działek w terenie.

4 ) Wykaz nadzorowanych lasów będzie aktualizowany w formie aneksu, na podstawie danych ewidencji gruntów wg stanu na 31 grudnia.

§ 2. Powierzony nadzór realizowany będzie zgodnie z celami zawartymi w art. 7 ust. 1 oraz art. 19 ust. 3 ustawy o lasach i obejmuje następujące czynności:

1 ) Lustracji powierzonych lasów dla oceny realizacji przez właścicieli obowiązków zapisanych w art. 9 ust.1 i art. 13 ust.1 ustawy o lasach tj.

- zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk,

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej,

- przebudowy drzewostanów,

- racjonalnego użytkowania lasu,

określonych jako zadanie gospodarcze w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów.

2 ) Wydawanie decyzji, w pierwszej instancji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, nakazujących wykonanie prac, w szczególności z zakresu:

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- przebudowy drzewostanu,

- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomówi wywrotów,

b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10lat,

c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów w/w zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, albo obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach.

3 ) Wydawanie decyzji w pierwszej instancji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach ustalających zadania właścicieli lasów w zakresie:

- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,

- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,

- ochrony gleby i wód leśnych

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów w/w obowiązków.

4 ) Na wniosek właściciela lasu, dla którego brak jest uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu Powierzający, po dokonaniu lustracji terenowej przez Przejmującego, będzie wydawał decyzje administracyjne ustalające zadania z zakresu gospodarki leśnej.

5 ) Cechowanie drewna oraz wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna ( art. 14a ust 1 i 3 ustawy o lasach ) dokonuje się w miejscu jego pozyskania, na wniosek ( zawiadomienie o pozyskaniu ) złożony przez właściciela lasu. Podstawą do wystawienia świadectwa pozyskania legalności drewna jest:

- obowiązujący uproszczony plan urządzania lasu,

- decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej,

- decyzja wydana na podstawie art. 24 ustawy o lasach,

- zezwolenie starosty wydane w przypadkach losowych.

6 ) Wystawianie zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiupomnień w razie niewykonania decyzji wydawanych przez Przejmującego.

W przypadku bezskutecznego upomnienia Przejmujący przekazuje sprawę Powierzającemu do dalszej egzekucji z kompletem dokumentów tj. decyzja, upomnienie, potwierdzenie zwrotne, notatka służbowa.

§ 3. 1 ) Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych związanych ze sprawami objętymi Porozumieniem Przejmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną oraz rzeczowy wykaz akt obowiązujący w PGL LP.

2 ) W decyzjach administracyjnych oraz w korespondencji dotyczącej przedmiotu porozumienia:

a ) Przejmujący będzie powoływał się na stosowne porozumienie, podając w treści dokumentu: "działając z upoważnienia Starosty Mławskiego określonego w porozumieniu z dnia …. ogłoszonym w Dz. U. Województwa Mazowieckiego nr …poz…"

b ) w imieniu Przejmującego dokumenty te będzie podpisywał Nadleśniczy lub w przypadku jego nieobecności z-ca Nadleśniczego.

Inne czynności z zakresu powierzonego nadzoru Przejmujący może wykonywać poprzez podległych mu pracowników.

3 ) Postępowania administracyjne w sprawach objętych porozumieniem należy prowadzić zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

4 ) Odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Przejmującego rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do którego Przejmujący przesyła odwołanie.

§ 4. 1 ) Przejmujący będzie składał Powierzającemu informacje i sprawozdania ze spraw objętych porozumieniem w terminach półrocznych do 15 lipca i 31 stycznia każdego roku, zgodnie z wymogami GUS.

2 ) Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przejmującego spraw powierzonych niniejszym porozumieniem.

§ 5. Powierzający upoważnia Przejmującego do przetwarzania danych osobowych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

§ 6. 1 ) Środki finansowe na pokrycie kosztów porozumienia jako zadania z zakresu administracji publicznej będą ustalane corocznie aneksem do niniejszego porozumienia w złotych na 1 ha powierzchni nadzorowanej w terminie do 15 stycznia. Nie podpisanie aneksu w powyższym terminie będzie skutkowało przyjęciem rozliczeń finansowych stawki obowiązującej w poprzednim aneksie.

2 ) Stawka za nadzór w 2016 roku wynosi 13,50 zł za hektar nadzorowanej powierzchni.

3 ) Środki finansowe będą przekazywane w równych miesięcznych ratach, w terminie do 15 dni od zakończenia każdego miesiąca.

4 ) Do wykonania nadzoru Starosta zapewni niezbędne urządzenia do cechowania drewna oraz płytki- znaczniki do numerowania wg bieżących potrzeb.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej w postaci dwustronnego aneksu

§ 8. Porozumienie niniejsze może być wypowiedziane pisemnie przez każdą ze stron porozumienia. Okres wypowiedzenia wynosi 6- miesięcy a jego koniec winien przypadać na koniec roku kalendarzowego.

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron wraz z kompletem załączników.

§ 10. Traci moc dotychczasowe porozumienie z dnia 07.02.2005 r. zmienione kolejnymi aneksami w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Mławskiego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie czternastu dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku.

PRZEJMUJĄCY POWIERZAJĄCY

Nadleśniczy Nadleśnictwa Przasnysz


Stanisław Czarzasty

Starosta Mławski


Włodzimierz Adam Wojnarowski


Załącznik do Porozumienia Nr 1
Starosty Mławskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Przasnysz i położonych na terenie gminy Dzierzgowo w powiecie mławskim.

Wykaz obrębów i ich powierzchni leśnych wg ewidencji geodezyjnej.

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Brzozowo Czary

-

2.

Brzozowo Łęg

42,30

3.

Brzozowo Maje

169,49

4.

Choszczewka I

3,78

5.

Choszczewka II

1,71

6.

Dąbrówka

3,60

7.

Dobrogosty

89,24

8.

Dzierzgowo

172,82

9.

Dzierzgówek

38,90

10.

Kamień

8,20

11.

Kęsocha

11,49

12.

Kitki

71,57

13.

Krery

30,17

14.

Kurki

23,86

15.

Międzyleś

120,80

16.

Nowe Brzozowo

7,65

17.

Nowe Łączyno

7,58

18.

Pęcherze

25,92

19.

Pobodze

14,53

20.

Ruda

15,10

21.

Rzęgnowo

8,65

22.

Stare Brzozowo

111,05

23.

Stare Łączyno

32,29

24.

Stegna

36,81

25.

Szpaki

0,83

26.

Szumsk

97,21

27.

Tańsk Chorąże

15,39

28.

Tańsk Grzymki

71,16

29.

Tańsk Kiernozy

2,60

30.

Tańsk Przedbory

1,05

31.

Tańsk Sosnówka

8,41

32.

Tańsk Umiotki

6,26

33.

Tańsk Wasiły

83,50

34.

Tańsk Wydrzywilk

12,45

35.

Zawady

7,06

36.

Żaboklik

19,70

Razem

1373,13

Łącznie obszar lasów prywatnych powiatu mławskiego przekazywanych pod nadzór Nadleśnictwa Przasnysz stanowi 1.373,13 ha .

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama