| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Starosty Mławskiego

z dnia 2 lutego 2016r.

zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły dotyczące prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego

pomiędzy Starostą Mławskim - Włodzimierzem Adamem Wojnarowskim

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły - Jaromirem Skrzypeckim

o treści następującej:

Na podstawie art.5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września o lasach z roku 1991 r. ( Dz. U. z 2015 roku poz. 2100 ) Starosta Mławski zwany dalej "Powierzającym" powierza Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dwukoły zwanego dalej "Przejmującym" , co następuje:

§ 1. 1 ) Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Mławskiego

a) gmina Lipowiec Kościelny na powierzchni 1391,68 ha

b) miasto Mława na powierzchni 344,80 ha

c) gmina Radzanów na powierzchni 788,85 ha

d) gmina Strzegowo na powierzchni 2029,29 ha

e) gmina Stupsk na powierzchni 571,50 ha

f) gmina Szreńsk na powierzchni 1014,39 ha

g) gmina Szydłowo na powierzchni 1256,91 ha

h) gmina Wieczfnia Kościelna na powierzchni 1344,32 ha

i) gmina Wiśniewo na powierzchni 452,92 ha

SUMA POWIERZCHNI 9.194,66 ha

2 ) Szczegółowy wykaz gruntów objętych nadzorem wg obrębów ewidencyjnych w poszczególnych gminach zawiera załącznik do niniejszego Porozumienia.

3 ) W przypadku braku uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębu ewidencyjnego, Powierzający przekaże Przejmującemu wykaz działek leśnych uwzględniający powierzchnię leśną i właścicieli oraz mapy umożliwiające lokalizacje działek w terenie.

4 ) Wykaz nadzorowanych lasów będzie aktualizowany w formie aneksu, na podstawie danych ewidencji gruntów wg stanu na 31 grudnia.

§ 2. Powierzony nadzór realizowany będzie zgodnie z celami zawartymi w art. 7 ust. 1 oraz art. 19 ust. 3 ustawy o lasach i obejmuje następujące czynności:

1 ) Lustracji powierzonych lasów dla oceny realizacji przez właścicieli obowiązków zapisanych w art. 9 ust.1 i art. 13 ust.1 ustawy o lasach tj.

- zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk,

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej,

- przebudowy drzewostanów,

- racjonalnego użytkowania lasu,

określonych jako zadanie gospodarcze w uproszczonych planach urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów.

2 ) Wydawanie decyzji, w pierwszej instancji na podstawie art. 24 ustawy o lasach, nakazujących wykonanie prac, w szczególności z zakresu:

- ponownego wprowadzenia roślinności leśnej,

- przebudowy drzewostanu,

- pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

a) usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomówi wywrotów,

b) zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10lat,

c) zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów w/w zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, albo obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach.

2.1 ) W przypadku konieczności wydania decyzji dotyczącej punktu 2a związanej z koniecznością pozyskania drewna w sytuacji, gdy brak jest uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, decyzję będzie wydawał Przekazujący, na podstawie lustracji terenowej dokonanej przez Przejmującego.

3 ) Wydawanie decyzji w pierwszej instancji na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o lasach ustalających zadania właścicieli lasów w zakresie:

- wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,

- zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,

- ochrony gleby i wód leśnych

w przypadku nie wykonania przez właścicieli lasów w/w obowiązków.

4 ) Na wniosek właściciela lasu, dla którego brak jest uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu Powierzający, po dokonaniu lustracji terenowej przez Przejmującego, będzie wydawał decyzje administracyjne ustalające zadania z zakresu gospodarki leśnej.

5 ) Cechowanie drewna oraz wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna ( art. 14a ust 1 i 3 ustawy o lasach ) dokonuje się w miejscu jego pozyskania, na wniosek ( zawiadomienie o pozyskaniu ) złożony przez właściciela lasu. Podstawą do wystawienia świadectwa pozyskania legalności drewna jest:

- obowiązujący uproszczony plan urządzania lasu,

- decyzja starosty określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej,

- decyzja wydana na podstawie art. 24 ustawy o lasach,

- zezwolenie starosty wydane w przypadkach losowych.

6 ) Wystawianie zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiupomnień w razie niewykonania decyzji wydawanych przez Przejmującego.

W przypadku bezskutecznego upomnienia Przejmujący przekazuje sprawę Powierzającemu do dalszej egzekucji z kompletem dokumentów tj. decyzja, upomnienie, potwierdzenie zwrotne, notatka służbowa.

§ 3. 1 ) Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych związanych ze sprawami objętymi Porozumieniem Przejmujący będzie stosował instrukcję kancelaryjną oraz rzeczowy wykaz akt obowiązujący w PGL LP.

2 ) W decyzjach administracyjnych oraz w korespondencji dotyczącej przedmiotu porozumienia:

a ) Przejmujący będzie powoływał się na stosowne porozumienie, podając w treści dokumentu: "działając z upoważnienia Starosty Mławskiego określonego w porozumieniu z dnia …. ogłoszonym w Dz. U. Województwa Mazowieckiego nr …poz…"

b ) w imieniu Przejmującego dokumenty te będzie podpisywał Nadleśniczy lub w przypadku jego nieobecności z-ca Nadleśniczego (stosując pieczęć do podpisu zawierająca treść: "Z upoważnienia Nadleśniczego").

Inne czynności z zakresu powierzonego nadzoru Przejmujący może wykonywać poprzez podległych mu pracowników.

3 ) Postępowania administracyjne w sprawach objętych porozumieniem należy prowadzić zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

4 ) Odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Przejmującego rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do którego Przejmujący przesyła odwołanie.

§ 4. 1 ) Przejmujący będzie składał Powierzającemu informacje i sprawozdania ze spraw objętych porozumieniem w terminach półrocznych do 15 lipca i 31 stycznia każdego roku, zgodnie z wymogami GUS.

2 ) Powierzający jest uprawniony do kontroli i oceny prowadzenia przez Przejmującego spraw powierzonych niniejszym porozumieniem.

§ 5. Powierzający upoważnia Przejmującego do przetwarzania danych osobowych zawartych w uproszczonych planach urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

§ 6. 1 ) Środki finansowe na pokrycie kosztów porozumienia jako zadania z zakresu administracji publicznej będą ustalane corocznie aneksem do niniejszego porozumienia w złotych na 1 ha powierzchni nadzorowanej w terminie do 15 stycznia. Nie podpisanie aneksu w powyższym terminie będzie skutkowało przyjęciem rozliczeń finansowych stawki obowiązującej w poprzednim aneksie.

2 ) Stawka za nadzór w 2016 roku wynosi 13,50 zł za hektar nadzorowanej powierzchni.

3 ) Środki finansowe będą przekazywane w równych miesięcznych ratach, w terminie do 15 dni od zakończenia każdego miesiąca.

4 ) Do wykonania nadzoru Starosta zapewni niezbędne urządzenia do cechowania drewna oraz płytki- znaczniki do numerowania wg bieżących potrzeb.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej w postaci dwustronnego aneksu

§ 8. Porozumienie niniejsze może być wypowiedziane pisemnie przez każdą ze stron porozumienia. Okres wypowiedzenia wynosi 6- miesięcy a jego koniec winien przypadać na koniec roku kalendarzowego.

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron wraz z kompletem załączników.

§ 10. Traci moc dotychczasowe porozumienie z dnia 07.02.2005 r. zmienione kolejnymi aneksami w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Mławskiego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie po upływie czternastu dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku.

PRZEJMUJĄCY POWIERZAJĄCY

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły


Jaromir Skrzypecki

Starosta Mławski


Włodzimierz Adam Wojnarowski


Załącznik do Porozumienia Nr 1
Starosty Mławskiego
z dnia 2 lutego 2016 r.

Powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Dwukoły i położonych na terenie gmin: Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i miasta Mława w powiecie mławskim

Wykaz obrębów i ich powierzchni leśnych wg ewidencji geodezyjnej.

1. Teren Gminy Lipowiec Kościelny

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Borowe

27,03

2.

Dobra Wola

54,36

3.

Józefowo

14,12

4.

Kęczewo

257,84

5.

Krępa

42,53

6.

Lewiczyn

207,51

7.

Lipowiec Kościelny

190,63

8.

Łomia

34,29

9.

Niegocin

117,78

10.

Parcele Łomskie

39,55

11.

Rumoka

60,09

12.

Turza Mała

258,97

13.

Turza Wielka

22,60

14.

Wola Kęczewska

52,24

15.

Zawady

12,14

Razem

1391,68

2. Teren Miasta Mława

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Miasto Mława

18,40

2.

Mława scalenie

83,33

3.

Krajewo

28,32

4.

Piekiełko

214,75

Razem

344,80

3. Teren gminy Radzanów

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bębnowo

10,41

2.

Bojanowo

140,38

3.

Bońkowo Kościelne

26,29

4.

Bońkowo Podleśne

74,32

5.

Budy Matusy

21,12

6.

Cegielnia Ratowska

4,07

7.

Gradzanowo Włościańskie

60,05

8.

Gradzanowo Zbęskie

54,93

9.

Józefowo

134,60

10.

Luszewo

70,37

11.

Radzanów

95,25

12.

Ratowo

18,94

13.

Wróblewo

56,86

14.

Zgliczyn Glinki

20,10

15.

Zgliczyn Witowy

1,16

Razem

788,85

4. Teren Gminy Strzegowo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Augustowo

64,20

2.

Adamowo

70,53

3.

Breginie

21,55

4.

Chądzyny Kuski

25,80

5.

Chądzyny Krusze

31,33

6.

Dalnia

15,47

7.

Dąbrowa

79,35

8.

Giełczyn

25,96

9.

Giżynek

48,40

10.

Giżyn

104,39

11.

Ignacewo

131,10

12.

Józefowo

21,01

13.

Kuskowo Glinki

98,48

14.

Konotopa

126,84

15.

Kowalewko

151,55

16.

Leszczyna

72,87

17.

Marysinek

135,93

18.

Mdzewko

31,50

19.

Mdzewo

112,34

20.

Prusocin

39,70

21.

Rudowo

7,43

22.

Staroguby

9,55

23.

Rydzyn Szlachecki

36,77

24.

Mączewo

61,00

25.

Strzegowo Osada

82,68

26.

Strzegowo Wieś

30,12

27.

Rydzyn Włościański

93,20

28.

Syberia

33,78

29.

Unierzyż

101,26

30.

Topolowszczyzna

139,02

31.

Zabiele

26,18

Razem

2029,29

5. Teren Gminy Stupsk

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bołąki

31,07

2.

Borzymy

0,59

3.

Dąbek

59,66

4.

Grzymki

5,69

5.

Jeże

29,61

6.

Konopki

33,89

7.

Rosochy

9,64

8.

Stupsk

41,33

9.

Wola Kolonia

35,84

10.

Wola Szydłowska

37,15

11.

Wyszyny

16,43

12.

Żmijewo Gaje

127,48

13.

Żmijewo Kościelne

12,91

14.

Żmijewo Kuce

45,33

15.

Żmijewo Ponki

66,21

16.

Żmijewo Trojany

11,57

17.

Zdroje

7,10

Razem

571,50

6. Teren Gminy Szreńsk

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bielawy

36,26

2.

Doziny

3,46

3.

Grądek

0,16

4.

Kobuszyn

20,48

5.

Krzywki Bośki

3,42

6.

Krzywki Piaski

66,28

7.

Kunki

70,76

8.

Liberadz

20,31

9.

Ługi

151,05

10.

Miączyn Duży

1,10

11.

Miączyn Mały

3,21

12.

Miłotki

73,24

13.

Mostowo

179,10

14.

Nowe Garkowo

20,68

15.

Ostrów

1,32

16.

Pączkowo

0,22

17.

Proszkowo

45,25

18.

Przychód

-

19.

Rochnia

57,71

20.

Sławkowo

40,97

21.

Stare Garkowo

93,47

22.

Szreńsk

66,87

23.

Wola Proszkowska

23,03

24.

Złotowo

36,04

Razem

1014,39

7. Teren Gminy Szydłowo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Budy Garlińskie

43,72

2.

Dębsk

169,27

3.

Garlino

51,73

4.

Giednia

72,02

5.

Kluszewo

24,29

6.

Korzybie

4,13

7.

Kozły Janowo

8,32

8.

Krzywonoś

41,79

9.

Marianowo

36,08

10.

Młodynin

29,94

11.

Nosarzewo Borowe

62,05

12.

Nosarzewo Polne

73,91

13.

Nowa Sławogóra

20,32

14.

Nowa Wieś

179,49

15.

Pawłowo

26,05

16.

Piegłowo

48,16

17.

Stara Sławogóra

38,72

18.

Szydłowo

48,63

19.

Szydłówek

23,38

20.

Trzcianka Kolonia

20,11

21.

Tyszki Bregendy

59,12

22.

Wola Dębska

87,97

23.

Zalesie

87,71

Razem

1256,91

8. Teren Gminy Wieczfnia Kościelna

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bąki

31,02

2.

Bonisław

39,92

3.

Chmielewko

41,76

4.

Chmielewo

124,78

5.

Długokąty

13,44

6.

Grzebsk

85,36

7.

Grzybowo

74,88

8.

Kobiałki Żaki

57,36

9.

Kuklin

13,46

10.

Kulany

51,75

11.

Łęg

1,00

12.

Michalinowo

3,69

13.

Pepłowo

101,55

14.

Pogorzel

66,56

15.

Turowo

105,71

16.

Uniszki Cegielnia

35,46

17.

Uniszki Gumowskie

59,60

18.

Uniszki Zawadzkie

73,32

19.

Wąsosze

5,98

20.

Wieczfnia Kolonia

6,33

21.

Wieczfnia Kościelna

51,26

22.

Windyki

66,26

23.

Zakrzewo

138,11

24.

Załęże

95,76

Razem

1344,32

9. Teren Gminy Wiśniewo

Lp.

Obręb

Powierzchnia w ha

1.

Bogurzyn

-

2.

Bogurzynek

7,74

3.

Głużek

15,78

4.

Korboniec

145,15

5.

Kosiny Bartosowe

0,21

6.

Kosiny Kapiczne

3,66

7.

Kosiny Stare

17,42

8.

Kowalewo

97,31

9.

Modła

15,02

10.

Otocznia Nowa

0,13

11.

Otocznia Stara

10,17

12.

Podkrajewo

15,74

13.

Wiśniewko

17,80

14.

Wiśniewo

11,60

15.

Wojnówka

37,19

16.

Żurominek

58,00

Razem

452,92

Łącznie obszar lasów prywatnych powiatu mławskiego przekazywanych pod nadzór Nadleśnictwa Dwukoły stanowi 9.194,66 ha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »