| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Młynarze

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 5.845.905,00 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 5.645.905,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 673.910,00 zł

b) majątkowe w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 5.795.905,00zł z tego :

a) bieżące w kwocie 5.132.427,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 673.910,00

b) majątkowe w kwocie 663.478,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 , nr 2a, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700.000,00 zł .

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 7.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 12.500,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficyt budżetu kwocie 700.000,00 zł.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ciszkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/65/2015
Rady Gminy Młynarze
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do budżetu Gminy Młynarze na 2016 rok

Planowane na 2016 rok dochody wynoszą 5.845.905,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie2.286.469,00 zł z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej 1.747.240,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 482.377,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 56.852,00 zł

2. Dotacje 757.110,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie ustawami 673.910,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 83.200,00 zł

3. Dochody własne w kwocie 2.802.326,00 z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29.940,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200.000,00 zł

- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 563.060,00 zł i podatku dochodowym od osób prawnych 8.000,00 zł

- podatki i opłaty 1.883.726,00 zł

- pozostałe dochody 117.600,00 zł.

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 5.795.905,00 zł

- na sfinansowanie zadań bieżących 5.132.427,00 zł

- wydatki majątkowe 663.478,00 zł.

W działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące m.in. na utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 176.400,00 zł oraz na izby rolnicze 3.100,00 zł.

600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 236.790,00 zł , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 85.300,00 zł i pozostała działalność na zakup materiałów, różne opłaty i składki - 1.490,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na Remont i modernizację drogi gminnej- 150.000,00 zł.

700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w kwocie 563.828,00 zł z tego: bieżące w kwocie 50.350,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, inwestycyjne na Rozbudowę budynku Urzędu Gminy o pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Młynarzach - 513.478,00 zł.

710 Działalność usługowa - wydatki bieżące 21.200,00zł, w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, na pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł.

750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 1.188.424,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 935.430,00 zł (w tym prowizja dla sołtysów 6.500,00 zł, umowy zlecenia 30.000,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 40.900,00 zł , promocja j.s.t 3.991,00 zł, pozostała działalność 19.591,00zł, w tym diety dla sołtysów 9.650,00 zł.

Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 30.430,00 zł - tj. na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców( zadania zlecone).

752 Obrona narodowa. Na zadania zlecone zaplanowano 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące- 85.741,00 zł.

OSP 85.541,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.390,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł.

757 Obsługa długu publicznego -11.000,00 zł są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r.

758 Różne rozliczenia- 31.500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 12.000,00zł, rezerwy ogólne 7.000,00 zł i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 12.500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie - 2.184.046,00 zł są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.680.155,00 zł.)

tj. Szkoła Podstawowa - 1.054.853,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 837.200,00 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej "0" - 88.970,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.850,00zł.

Przedszkole - 130.418,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.200,00 zł.

Gimnazjum - 674.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529.800,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół - 116.420,00 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.020,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.100,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 29.000,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki bieżące na wynagrodzenia i ich pochodne 88.085,00 zł .

851 Ochrona zdrowia 16.501,00 zł są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 5.681,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 10.820,00 zł.

852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 909.165,00 zł, w tym zadania zlecone 642.200,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 218.648,00 zł.

Dotacja celowa pozostała działalność 1.000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 16.500,00 zł na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę 1.500,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów 15.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210.000,00 zł są to wydatki bieżące, w tym na gospodarkę odpadami 132.000,00 zł, Oczyszczanie miast i wsi- 2.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.000,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 72.000,00 zł.

Pozostała działalność 2.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107.100,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 107.100,00 zł .

926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 2.900,00 zł w tym na zakup materiałów 2.000,00 zł i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Rozchody w 2016 są planowane w kwocie 50.000,00 z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w kwocie 50.000,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »