| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/82/15 Rady Gminy Osieck

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust.
2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Osieck uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Osieck nr XX/163/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osieck (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 4117).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Adam Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr X/82/15
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OSIECK

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck.

§ 2.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Podmioty objęte regulaminem

1. Realizowanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku wynikających z regulaminu obejmuje podmioty określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

2.

§ 4. Sposób zbierania odpadów komunalnych

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) tworzywa sztuczne,

2) szkło bezbarwne i kolorowe,

3) papier i tektura,

4) metal,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów domowych,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady niebezpieczne w tym:

a) przeterminowane leki i opakowania po nich,

b) chemikalia i opakowania po nich (opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, butelki po smarach, puszki i pojemniki po farbach, olejach oraz lakierach)

c) zużyte baterie i akumulatorki inne niż przemysłowe i samochodowe,

11) zużyte opony,

12) popiół.

3. Pozostałości po sortowaniu należy zbierać oddzielnie jako nieselektywne (zmieszane) odpady komunalne.

4. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się w następujący sposób:

1) poprzez gromadzenie na terenie nieruchomości, w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale III regulaminu, w podziale na następujące frakcje:

a) szkło,

b) papier i tektury,

c) łącznie tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i drobny metal,

d) odpady nieselektywne (zmieszane)

2) poprzez dostarczanie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do PSZOKu rozdzielonych na poszczególne frakcje odpady komunalne tj.: meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia
i opakowania po nich, zużyte opony, popiół, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy. W sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 700 m2, właściciele nieruchomości są zobowiązani do korzystania z przydomowego kompostownika. Wielkość kompostownika powinna umożliwić co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu. W przypadkach uniemożliwiających stworzenie przydomowego kompostownika właściciele nieruchomości mogą dostarczyć odpady ulegające biodegradacji do PSZOKu - otwartego zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem.

6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe oraz zużyte żarówki i świetlówki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w budynkach: Szkół oraz Urzędu Gminy Osieck.

7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych
i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. Akumulatory przemysłowe
i samochodowe nabyte poza placówkami usługowymi lub handlowymi należy oddawać do punktów skupów zlokalizowanych na terenie powiatu Otwockiego.

8. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie punktu aptecznego,

9. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 5. Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z nieruchomości położonych na terenie gminy Osieck, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, poprzez zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, w celu odbioru przez podmioty odbierające odpady komunalne.

2. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na poszczególnych częściach tych nieruchomości należy stosować zasady, w zakresie płatności, zbierania i odbierania odpadów komunalnych, odpowiednie do danej części takiej nieruchomości.

3. Wyposażenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w:

1) Worki, służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewni gmina Osieck,

2) Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do obowiązków właścicieli nieruchomości,

§ 6. Wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnychna terenie nieruchomości

1. Surowce wtórne i szkło należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami.

2. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe należy, w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.

3. W pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych zabrania się gromadzenia: śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków i opakowań po nich, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.

4. Zabrania się zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych w pojemnikach na odpady zmieszane, surowce wtórne i szkło.

§ 7. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. PSZOK przyjmuje rozdzielone na poszczególne frakcje odpady, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 (w przypadku braku możliwości oddania odpadów u źródła) i pkt. 2

2. Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje
na to, że nie zostały wytworzone na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

3. Informacje dotyczące PSZOK, obejmujące adres oraz dni i godziny przyjmowania odpadów, zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck.

§ 8. Zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
w ramach zbiórki, będą odbierane z miejsc ich powstawania co najmniej 2 razy w roku.

2. Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Osieck.

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych nastąpi po zapewnieniu przez właściciela nieruchomości swobodnego dostępu i dojazdu tj. umieszczeniu ich poza ogrodzeniem nieruchomości lub otwarciu punktu gromadzenia odpadów.

4. Odpady wielkogabarytowe należy umieścić poza ogrodzeniem pozostawiając wolne przejście dla pieszych, w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażający przechodniom i pojazdom, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Właściciele nieruchomości, mogą samodzielnie dostarczyć odpady wielkogabarytowe do PSZOK.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach zbiórki mobilnej, będzie odbierany
z miejsc każdorazowo wyznaczanych na danej miejscowości.

6. Małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się przed budynkiem OSP w Osiecku oraz
w budynku Urzędu gminy Osieck.

§ 9. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości stanowiących tereny użytku publicznego
oraz z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy:

1) uprzątnąć niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast inne zanieczyszczenia w miarę potrzeb,

2) gromadzić w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, w sposób umożliwiający ich odbiór.

2. Błoto, śnieg i lód, uprzątnięte z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z ust. 1 pkt 1), należy gromadzić w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej. Pryzmy należy lokalizować pozostawiając wolne przejście dla pieszych, w sposób niepowodujący szkód w mieniu i niezagrażający przechodniom i pojazdom. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników
na jezdnię.

§ 10. Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniamii warsztatami naprawczymi

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

1) jest ono prowadzone na własny użytek i nie stanowi działalności zarobkowej,

2) dotyczy jedynie nadwozia pojazdu samochodowego,

3) stosowane są środki ulegające biodegradacji,

4) prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, w szczególności wód i gruntu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości z wyjątkiem napraw awaryjnych, jeżeli: są prowadzone na własny użytek, nie stanowią działalności zarobkowej, nie spowodują zanieczyszczenia wód, gruntu, ani uciążliwości dla mieszkańców. Zużyte części i materiały eksploatacyjne należy zagospodarować zgodnie z regulaminem.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW

PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW

I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 11. Wymagania ogólne dotyczące pojemności pojemników i workówprzeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 120 l każdy,

2) worki o minimalnej pojemności 60 l każdy,

3) kontenery na odpady budowlane o minimalnej pojemności 1100 l każdy.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 75 l

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i skwerach nie może przekraczać 400 m,

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 12. Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników i workówprzeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

1. Pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych powinny odpowiadać Polskim Normom.

2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być:

1) wykonane z folii o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,

2) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,

3) półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, z zastrzeżeniem pkt. 4),

4) odpowiednio oznaczone nazwą frakcji, a także zachować odpowiednią kolorystykę:

a) kolor niebieski- z przeznaczeniem na makulaturę,

b) kolor zielony - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,

c) kolor żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, drobny metal i odpady wielomateriałowe.

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być oznaczone nazwą frakcji,
na którą są przeznaczone oraz zachować odpowiednią kolorystykę, zgodnie z ust. 2 pkt 4).

4. Pojemniki na odpady zmieszane i na pozostałości po sortowaniu powinny mieć kolor czarny
i powinny być oznaczone poprzez umieszczenie na nich napisu "odpady zmieszane".

5. W przypadku wyprodukowania na danej nieruchomości odpadów zmieszanych lub pozostałości po sortowaniu w ilości większej od pojemności pojemnika dopuszcza się zastosowanie worka
w kolorze czarnym spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1) -3).

6. Kosze uliczne powinny być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników atmosferycznych.

§ 13. Szczegółowewymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej

1. Do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania należy stosować pojemniki
o pojemności minimalnej 120 litrów każdy, spełniające wymagania określone w § 12.

2. Do zbierania surowców wtórnych i szkła należy stosować worki, spełniające wymagania określone
w § 12.

3. Pojemność pojemnika lub pojemników do zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1,
z danej nieruchomości powinna odpowiadać potrzebom mieszkańców w zakresie ilości gromadzonych odpadów z uwzględnieniem częstotliwości odbioru tych odpadów.

4. Pojemność worka lub worków do zbierania każdego ze strumieni odpadów, o których mowa w ust. 2,
z danej nieruchomości powinna odpowiadać iloczynowi ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
i ilości wytwarzanych odpadów, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru tych odpadów.

§ 14. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemnościpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej

1. Do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałości po sortowaniu, surowców wtórnych
i szkła należy stosować pojemniki o pojemności minimalnej 1100 litrów każdy, spełniające wymagania określone w § 12.

2. Pojemność pojemnika lub pojemników do zbierania odpadów zmieszanych, pozostałości
z sortowania, surowców wtórnych i szkła z danej nieruchomości powinna odpowiadać iloczynowi ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i ilości wytwarzanych odpadów z uwzględnieniem częstotliwości odbioru tych odpadów.

§ 15. Szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1. Do zbierania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania, należy stosować pojemniki spełniające wymagania określone w § 11 i § 12 o pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości, uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższe minimalne pojemności dla:

1) obiektów biurowych i zakładów usługowych: 2 litry pojemności pojemnika na 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) obiektów gastronomicznych: 5 litrów pojemności pojemnika na 1 miejsce konsumpcyjne w restauracji lub stołówce,

3) obiektów hotelowych i innych budynków zamieszkania zbiorowego: 7,5 litra pojemności pojemnika na 1 łóżko,

4) szkół, przedszkoli, żłobków, klubów sportowych i placówek o podobnym charakterze: 2,5 litra pojemności pojemnika na każdego ucznia, pracownika, etc.,

5) obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety: 2 litry pojemności pojemnika na 1 m2 powierzchni handlowej,

6) przychodni i placówek o podobnym charakterze: 2,5 litra pojemności pojemnika na każdego pacjenta, pracownika,

7) targowisk: 1,5 litra pojemności pojemnika na 1 m2 powierzchni targowiska,

8) cmentarzy: 15 litrów pojemności pojemnika na 100 m2 powierzchni cmentarza,

9) domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe: średnio 10 pojemników o pojemności 120 litrów na rok

2. Do selektywnego zbierania surowców wtórnych, szkła i odpadów ulegających biodegradacji, pojemność pojemników, powinna pozwalać na zbieranie w całości danej frakcji odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru,

3. Do zbierania surowców wtórnych, szkła oraz odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się stosowanie worków, spełniających wymagania określone w §12.

§ 16. Warunki rozmieszczania pojemników i worków

1. Pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się, z zastrzeżeniem
ust. 2 i ust. 3:

1) w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich użytkowników nieruchomości, dla których są przeznaczone,

2) na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota
i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gruntu,

3) w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ustawienia pojemników i worków w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 650 z późn. zm.).

3. Poszczególne punkty gromadzenia odpadów komunalnych oraz pojemniki przynależne do tych punktów, powinny być oznaczone adresem nieruchomości, do której są przypisane.

4. Dla zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości pojemników, zarówno na odpady zmieszane, jak i segregowane, dopuszcza się zlokalizowanie jednego punktu gromadzenia odpadów, wspólnego dla kilku nieruchomości. W takim wypadku wszyscy właściciele nieruchomości są odpowiedzialni solidarnie za selektywną zbiórkę odpadów.

5. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.

§ 17. Warunki utrzymania pojemników i worków oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania należytej czystości
i porządku w punktach gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powinny być myte
i dezynfekowane, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności oraz zanieczyszczenia wód oraz gruntu.

3. Podmioty odbierające odpady komunalne zapewniają właścicielom nieruchomości możliwość wykonania usług, o których mowa w ust. 2, na podstawie indywidualnych zleceń.

4. Pojemniki oraz worki powinny być:

1) nieuszkodzone,

2) zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, np. wiatrem i deszczem, poprzez ustawienie ich pod zadaszeniem lub zamykanie pojemników pokrywami.

§ 18. Jakich odpadów nie wolno wrzucać do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej, tapet;

2) zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub foliowanego papieru (np. opakowań po maśle, jajkach, a także folderów reklamowych);

3) kartonów po napojach i mleku (typu "tetrapak");

4) pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych (np. chusteczek);

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

5) szyb samochodowych;

6) sprzętu AGD;

7) żarówek i lamp;

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach
i lakierach;

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

4) sprzętu AGD;

5) art. wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami;

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać:

1) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:

1) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe;

6. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać:

1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady i ich opróżnianie co najmniej raz na dwa tygodnie.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚC I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 19. Odbiór odpadów komunalnych

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości do granicy działki z droga publiczną, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych co najmniej co cztery tygodnie, ale nie rzadziej niż 8 tygodni - zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

5. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 7, 9 odbierane będą w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej dwa razy w roku.

§ 20. Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

1. Odbiór nieczystości ciekłych może być dokonywany wyłącznie w ramach i na zasadach podpisanej przez właściciela nieruchomości umowy z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenia na świadczenie takich usług,

2. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 21. Działania właścicieli nieruchomości zmierzające do zmniejszeniailości wytwarzanych odpadów

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające
do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania,
w szczególności jednorazowych pieluch, papierowych i plastikowych talerzy i sztućców,folii śniadaniowej, aluminiowej, jednorazowych butelek i kartonów na napoje,

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,

3) kupowanie produktów w koncentratach,

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

5) ponowne wykorzystanie i wydłużanie okresu używalności przedmiotów takich jak:

a) baterie - zaleca się kupowanie akumulatorków nadających się do ponownego naładowania,

b) torby plastikowe na zakupy - zaleca się stosowanie toreb płóciennych bądź papierowychprzeznaczonych do wielokrotnego użytku,

c) długopisy - zaleca się stosowanie wymiennych wkładów.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych,

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych,

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 22. Sposoby postępowania z odpadami

Gmina Osieck znajduje się w regionie warszawskim. Podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przekazuje wyselekcjonowane strumienie odpadów w pierwszej kolejności do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a w przypadku ich braku, do instalacji zastępczych wyznaczonych dla regionu, zgodnie z zasadą bliskości. Jeżeli dla regionu wyznaczono instalacje zastępcze poza regionem, to odpady mogą zostać do nich skierowane tylko i wyłącznie w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych i zastępczych położonych w ramach regionu. Regionalne i zastępcze instalacje są określane w uchwale w sprawie wykonania WPGO dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Podmioty odbierające odpady komunalne muszą stosować się do przyjętego w w/w uchwale podziału.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,

MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM

LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 23. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy należy:

1) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,

2) prowadzenie na terenach użytku publicznego psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną także z nałożonym kagańcem,

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk

4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie ulęgających szybkiemu rozkładowi torbach, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

5) niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju oraz powodowanie uciążliwości odorowych przez zwierzęta domowe dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości,

6) uiszczanie opłaty od posiadania psów, której wysokość ustala Rada Gminy Osieck, oraz okazywanie dowodów wnoszenia takiej opłaty na żądanie osób upoważnionych przez Wójta Gminy Osieck,

7) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Osieck na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687).

3. Zwolnienie zwierząt domowych ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne.

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.

5. Utrzymujący gady, płazy, ptaki, w tym: pajęczaki i owady oraz inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych i użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia lub terenów stanowiących własność prywatną, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

6. Zwierzęta egzotyczne mogą przebywać na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, jedynie na uwięzi lub w klatce.

7. Zasady postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Osieck reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Osieck w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck".

Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych odpowiednio w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe i usługowe, hotele, domy i ośrodki wypoczynkowe, placówki prowadzące zbiorowe żywienie.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są przestrzegać zapisów
§ 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych;

2) składować obornik na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 25. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary w granicach administracyjnych Gminy Osieck, a w szczególności:

a) zabudowa mieszkaniowa;

b) placówki oświatowe;

c) zakłady produkcyjne.

2. Deratyzacje przeprowadza się w terminach od 15 do 30 marca i jesienią od 1 do 15 października oraz na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Osieck.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Rada Gminy, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie podane do publicznej wiadomości, termin jej przeprowadzenia.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Osieck.

2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck można zgłaszać do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Osieck.

3. Naruszenie przepisów Regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie
z 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r. poz. 1094).

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2013r. poz. 394).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »