| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/104/2016 Rady Gminy Sochocin

z dnia 2 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/92/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Średnią roczną ilość odpadów powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 2 ustala się na 7 pojemników o pojemności 120 l.";

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 140,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.";

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 175,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.";

4) uchyla się § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Kwiatkowski

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »