| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/120/16 Rady Gminy Goworowo

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Goworowo, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

1) rodzeństwo kandydata wypełnia obowiązek szkolny w szkole, do której kandydat złożył wniosek - 5 punktów;

2) wielodzietność rodziny kandydata - 4 punkty;

3) kandydat jest objęty kształceniem specjalnym - 3 punkty;

4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty;

5) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, do której złożył wniosek - 1 punkt.

§ 3.

1. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 i pkt 5 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goworowo.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Rafał Iwański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »