| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Borkowice

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki szkoleniowe i osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 715) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów prowadzących ich szkolenie.

2. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

3. Warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral


Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/2016
Rady Gminy Borkowice
z dnia 17 lutego 2016 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

§ 1. 1. Nagroda jest świadczeniem pieniężnym, które stanowi wyraz uznania za osiągnięte wyniki sportowe lub za całokształt działalności sportowej.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane:

1) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

2) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

3. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Borkowice lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy, posiadającym odpowiednią licencję.

§ 2. 1. Kandydatury do wyróżnień i nagród mogą zgłaszać:

1) Kluby Sportowe i stowarzyszenia, których statutową działalnością jest działalność sportowa,

2) Wójt Gminy,

3) Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy.

2. Wnioski należy składać w terminie od 1 do 20 października każdego roku, w sekretariacie Urzędu Gminy, wg wzoru wniosku, stanowiącego załącznik do regulaminu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w terminie innym niż określony w § 2 pkt. 2.

4. Wszystkie sprawy związane z przyznawaniem nagród i wyróżnień prowadzi Urząd Gminy w Borkowicach.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia będzie corocznie określona w uchwale budżetowej.

2. Wyróżnienia i nagrody mają charakter uznaniowy.

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich przyznania.

4. W jednym roku kalendarzowym można otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

§ 4. 1. Wyróżnienie i nagrodę przyznaje Wójt Gminy.

2. Do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród Wójt powołuje

zarządzeniem Komisję Stypendialną złożoną z następujących osób:

1) pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami kultury fizycznej, będący jednocześnie przewodniczącym,

2) 2 radnych Rady Gminy Borkowice, w tym 1 wchodzący w skład Komisji Spraw Społecznych.

3) 1 Przedstawiciel Rady Sportu.

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i formalnej wniosków, sporządza protokół wraz

z analizą wniosków i propozycją kwot stypendiów, który przedkłada Wójtowi.

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne i złożone w ustalonym terminie.

§ 5. 1. Wójt przyznaje następujące nagrody:

1) za wysokie osiągnięcia sportowe w wysokości od 500 zł do 2000 zł w zależności od osiągniętego wyniku w danym roku kalendarzowym

2) za całokształt w działalności sportowej - do 2000 zł.

2. Nagroda za osiągnięcia sportowe może być przyznana zawodnikom, trenerom, działaczom wyróżniającym się w działalności sportowej.

3. Nagroda za całokształt w działalności sportowej jest jednorazowa i może ją otrzymać jedna

osoba w danym roku kalendarzowym.

4. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 50% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny, nie wyższą niż liczba określona odrębnymi przepisami.

§ 6. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt lub upoważniona przez niego osoba w czasie sesji Rady Gminy lub innych ważnych uroczystości sportowych w Gminie.

§ 7. Osobom wyróżniającym się w działalności sportowej Wójt może przyznać wyróżnienie w formie pucharu, statuetki czy dyplomu.

Załącznik do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA W DZIEDZINIE SPORTU

Wnioskodawca:

....................................................................................................................................................................

(Nazwa)

....................................................................................................................................................................

(Adres, telefon, fax, e-mail)

Dane dotyczące Kandydata:

Imię i Nazwisko zawodnika*/trenera*/działacza*/Nazwa zespołu*:

....................................................................................................................................................................

Miejsce i data urodzenia**:

....................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania, nr telefonu**:

....................................................................................................................................................................

Nazwa i adres klubu sportowego (i sekcji), którego członkiem jest kandydat:

....................................................................................................................................................................

Działalność sportowa kandydata, należy podać od kiedy (rok), lub w jakich latach:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Osiągnięcia sportowe kandydata w roku ………., uzasadniające kandydowanie do nagrody/wyróżnienia:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................

(Pieczątka i podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

** nie dotyczy zespołów

Przewodniczący Rady


Tomasz Zdral

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »