| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX N/113/16 Rady Gminy Somianka

z dnia 19 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016r. poz. 35 i 64) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów :

1) wielodzietność rodziny kandydata - 3 pkt,

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły - 3 pkt,

3) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 3 pkt,

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

6) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub jest objęte pomocą socjalną - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 1 ust. 1 są oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata.

§ 2. 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów :

1) wielodzietność rodziny kandydata - 3 pkt,

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły - 3 pkt,

3) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 3 pkt,

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt,

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

6) dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub jest objęte pomocą socjalną - 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 2 ust. 1 są:

1) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2) oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata

§ 3. Wzory oświadczeń do potwierdzenia spełniania kryteriów stanowią załączniki nr 1 - 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/104/16 Rady Gminy Somianka z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Leszek Roman Kozon


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX N/113/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 19 lutego 2016 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »