| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156), Rada Gminy w Platerowie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji, w brzmieniu Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/41/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działajacych na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kazun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2016
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Regulamin
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Platerów dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Platerów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji .

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jedengo ucznia na dany rok budżetowy jest uchwała budżetowa Rady Gminy Platerów, przepisy określajace sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego przekazane przez ministerstwo właściwe do spraw oświaty i wychowania.

2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje na każdego ucznia dotacja z budżetu Gminy Platerów w wysokości równej 125% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Platerów.

3. Niepubliczne przedszkola spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Platerów dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Platerów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, z zastrzeżeniem ust. 7.

4. Niepublicznym przedszkola, które nie spełniają warunków określonych w ust. 2 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Platerów w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Platerów w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c otrzymują z budżetu Gminy Platerów na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Platerów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnegoniespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1c otrzymuje z budżetu Gminy Platerów na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Platerów, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Dotacja z budżetu Gminy Platerów na ucznia niepełnosprawnego niepublicznej szkoły, niepublicznego predszkola oraz innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego przekazywana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w cześci oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Platerów.

Rozdział 3.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji

Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej, złożony do Wójta Gminy Platerów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa formularz nr 1 do niniejszego załącznika.

2. Osoba prowadząca, o której mowa w ust. 1, zgłasza niezwłocznie wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Osoba prowadząca w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca przekazuje Wójtowi Gminy Platerów informację o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2. Osoba prowadząca zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1 niezwłocznie po stwierdzeniu zmiany liczby uczniów.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 określa formularz nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Miesięczna kwota dotacji jest obliczana na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 i przekazywana na wskazany bankowy rachunek szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego .

5. Przekazanie dotacji przypadajacej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że dotacja za grudzień jest przekazana w terminie do do 15 grudnia.

6. W miesiącu lipcu i sierpniu dotację ustala się na podstawie liczby uczniów wykazanych w czerwcu.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący niepubliczną szkołę/ niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego sporządza roczne rozliczenie pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji, obejmujące informację o łącznej kwocie pobranej i otrzymanej dotacji oraz rodzajach poniesionych wydatków sfinansowanych z tej dotacji.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 za dany rok budżetowy, organ prowadzący przekazuje Wójtowi Gminy Platerów w terminie do 31 stycznia następnego roku, a w przypadku zakończenia działalności w trakcie roku budżetowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia działności.

3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub pobrana nienależnie podlega zwrotowi na zasadach i w terminie okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 określa formularz nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Wójt Gminy Platerów ma prawo dokonywania kontroli w zakresie pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji dla niepublicznej szkoły/niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje :

1) prawidłowość pobrania dotacji z uwzględnieniem rzeczywistej liczby uczniów w niepublicznej szkole, niepublicznym przedszkolu/ niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, na podstawie dokumentacji fonansowo- księgowej .

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujacych w podmiocie, po uprzednim powiadomieniu tego podmiotu (nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli) .

4. Z przeprowadzonej konktroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności : datę, zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, ustalenia poczynione w trakcie kontroli oraz podpisy osób uczestniczących w kontroli.


Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.1.pdf

Formularz nr 1
do załącznika do Uchwały Nr XV/ 112/2016
Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.2.pdf

Formularz nr 2
do załącznika do Uchwały Nr XV/ 112/2016
Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016 r.


Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1
Zalacznik1.3.pdf

Formularz nr 3
do załącznika do Uchwały Nr XV/ 112/2016
Rady Gminy w Platerowie z dnia 29 stycznia 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »