| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.114.2015 Rady Gminy Kotuń

z dnia 28 grudnia 2015r.

uchwała budżetowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 litera "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25 296 253,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 25 055 013,00 zł;

b) majątkowe w kwocie 241 240,00 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 237 710,90 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 23 467 090,66 zł;

b) majątkowe w kwocie 2.770 620,24 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości -941 457,90 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się rzychody budżetu w kwocie 1 500 257,90 zł, z następujących tytułow:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 500 257,90 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 558 800 zł z następujących tytułów:

a) spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie - 128 800,00 zł;

b) spłata kredytu konsolidacyjnego - 430 000,00 zł; zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala sie limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala sie rezerwy celowe w wysokości 50 000 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 50 000 zł.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 i 4a.

2. Zatwierdza sie plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. 1. Ustala sie dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:

a) podmiotom należącym i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala sie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala sie plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty przekracza poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr Teresa Bruśniak


Załącznik do Uchwały Nr XVII.114.2015
Rady Gminy Kotuń
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie księgowości, kadr i płac, audytu, podatków oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »