| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Łyse

z dnia 14 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jed. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr V /20 / 2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 31.507.947,71 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie 30.588.034,71 zł.

b) majątkowe w kwocie919 913 zł.

2. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 30 151 947,71zł. w tym:

a) bieżące w kwocie25.175.182,71 zł.

b) majątkowe w kwocie 4 976 765 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.356.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.356.000 zł. , z tytułu spłaty kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Eugeniusz Lisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 14 października 2015 r.

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków budżetowych budżetu gminy na 2015r.
wg klasyfikacji budżetowej zł

OGÓŁEM WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 546 304,78

- 79 900,00

3 466 404,78

60016

Drogi publiczne gminne

3 501 304,78

- 79 900,00

3 421 404,78

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 912 426,00

- 79 900,00

2 832 526,00

750

Administracja publiczna

3 330 526,00

79 900,00

3 410 426,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 002 100,00

79 900,00

3 082 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

79 900,00

279 900,00

Razem:

30 151 947,71

0,00

30 151 947,71

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Łyse w tym:

Dział 600 Transport i łączność

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie

- Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi gminnej w m. Dawia"

w kwocie 10.000

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Łyse o kwotę 89 900

Dział 750 Administracja publiczna

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie

- zakup wyposażenia budynku Urzędu Gminy w Łysych w kwocie 100.000

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie

- zakup samochodu osobowego o kwotę 20.100

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Eugeniusz Lisek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Gminy Łyse
z dnia 14 października 2015 r.

Plan wydatków majątkowych w 2015r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

150

Przetwórstwo przemysłowe

9 669,00

0,00

9 669,00

15011

Rozwój przedsiębiorczości

9 669,00

0,00

9 669,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

9 669,00

0,00

9 669,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz., przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

9 669,00

0,00

9 669,00

600

Transport i łączność

2 957 426,00

- 79 900,00

2 877 526,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

45 000,00

0,00

45 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

45 000,00

0,00

45 000,00

Przebudowa drogi powiatowej 2519W Kadzidło -Łyse- Łączki - gr. województwa

45 000,00

0,00

45 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 912 426,00

- 79 900,00

2 832 526,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 912 426,00

- 79 900,00

2 832 526,00

Opracowanie dokumentacji technicznej "Przebudowa drogi gminnej w m. Dawia"

0,00

10 000,00

10 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy ciągu dróg gminnych nr 250706 W Lipniki - Baba i 250733 W Szafranki - kol. Kamrodla

42 000,00

0,00

42 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250706W i 250732W Lipniki - Dawia"

31 980,00

0,00

31 980,00

Opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Przebudowę drogi gminnej 250723W Baba skrz. - droga powiatowa Grale - Czarnia - Serafin"

8 856,00

0,00

8 856,00

Opracowanie dokumentacji technicznej"Budowa drogi w miejscowości Serafin"

52 000,00

0,00

52 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Łyse

186 693,00

- 89 900,00

96 793,00

Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250725W i 250713W Zalas-Wyżega-Klenkor-Piątkowizna od km 0+000,00 do km 2+944,90

1 223 852,00

0,00

1 223 852,00

Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin Nr 250702W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+000,00 do km 3+050,32

1 058 985,00

0,00

1 058 985,00

Przebudowa drogi gminnej nr 250706W Lipniki - Baba od km 0+000,00 do km 2+480,00

308 060,00

0,00

308 060,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

75 000,00

0,00

75 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 000,00

0,00

75 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000,00

0,00

75 000,00

Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej

75 000,00

0,00

75 000,00

750

Administracja publiczna

1 219 770,00

79 900,00

1 299 670,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 200 000,00

79 900,00

1 279 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

Modernizacja budynku Urzędu Gminy

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

79 900,00

279 900,00

Zakup samochodu osobowego

100 000,00

- 20 100,00

79 900,00

Zakup wyposażenia budynku Urzędu Gminy w Łysych

100 000,00

100 000,00

200 000,00

75095

Pozostała działalność

19 770,00

0,00

19 770,00

6639

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

19 770,00

0,00

19 770,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

19 770,00

0,00

19 770,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

0,00

20 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

0,00

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

0,00

20 000,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek garażowo - techniczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łączki

20 000,00

0,00

20 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 000,00

0,00

5 000,00

80110

Gimnazja

5 000,00

0,00

5 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

0,00

5 000,00

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Lipnikach

5 000,00

0,00

5 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

588 000,00

0,00

588 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150 000,00

0,00

150 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

0,00

150 000,00

Wykonanie dokumentacji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - etap II"

150 000,00

0,00

150 000,00

90095

Pozostała działalność

438 000,00

0,00

438 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95 000,00

0,00

95 000,00

Modernizacja pomieszczenia garażowego Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych

80 000,00

0,00

80 000,00

Modernizacja systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Łysych

15 000,00

0,00

15 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

343 000,00

0,00

343 000,00

Dostawa zbiornika i dystrybutora oleju napędowego wraz z systemem dozoru

23 000,00

0,00

23 000,00

Zakup koparko - ładowarki

160 000,00

0,00

160 000,00

Zakup pojazdów do dowozu uczniów do szkół

160 000,00

0,00

160 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

101 900,00

0,00

101 900,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

101 900,00

0,00

101 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

101 900,00

0,00

101 900,00

Opracowanie dokumentacji technicznej Gminnego Centrum Kultury w Łysych

101 900,00

0,00

101 900,00

Razem

4 976 765,00

0,00

4 976 765,00

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Eugeniusz Lisek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »