| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 5 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pózn. zm.[1])) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1324), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 - § 4 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 r.
w wysokości 2.829.912.486 zł, zgodnie z tabelami Nr 1 i Nr 1a do uchwały,
w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2.141.948.884 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;

2) dochody majątkowe w wysokości 687.963.602 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 185.999.022 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 173.219.716 zł, zgodnie
z tabelą Nr 1e do uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa
w kwocie 12.871.250 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień
w kwocie 17.777.021 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały.

5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.085.684 zł, zgodnie
z tabelą Nr 1h do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
w wysokości 2.799.610.470 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 1.693.703.564 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.105.906.906 zł.; § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 30.302.016 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok w wysokości 405.133.770 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na:

1) spłatę długu w wysokości 41.513.770 zł;

2) udzielenie pożyczek dla podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów
w wysokości 63.620.000 zł;

3) spłatę kredytu krótkoterminowego - Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000zł.";

2) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego


Ludwik Rakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik15.pdf


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik16.pdf


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 101/15
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 5 października 2015 r.
Zalacznik17.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269 .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »