| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/114/2016 Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. 2015.1515 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014.191 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Gminę Kampinos,, Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwany dalej Funduszem Zdrowotnym '' , w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/114/2016
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 lutego 2016 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY TRYB ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ZE ŚRODKÓW NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI ZWANY DALEJ FUNDUSZEM ZDROWOTNYM

§ 1. Regulamin określa :

1. Zasady tworzenia Funduszu Zdrowotnego.

2. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu Zdrowotnego.

3. Tryb powoływania i zadania komisji do spraw gospodarowania środkami Funduszu Zdrowotnego zwanej dalej Komisją Zdrowotną.

4. Wzór wniosku do Komisji Zdrowotnej stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1. szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie;

2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3. nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostce , o której mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Wysokość środków finansowych tworzących Fundusz Zdrowotny , ustala się na każdy rok budżetowy w planach finansowych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w wysokości 0,2 % rocznej planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Wysokość środków nie podlega zmianom w ciągu roku.

3. Środkami, o których mowa w pkt 1 zarządza dyrektor szkoły.

4. Pomoc z Funduszu Zdrowotnego udzielana jest nauczycielowi w formie pieniężnej zapomogi nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku kalendarzowym.

5. Środki , o których mowa w pkt 1 dzielone są proporcjonalnie na każde półrocze. Niewykorzystane środki w pierwszym półroczu przechodzą na drugie półrocze.

6. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 4. 1. Do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne, uprawnieni są nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela , zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz nauczyciele emeryci i renciści , uprawnieni do korzystania w Zespole z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

2. Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach uprawniony jest do otrzymania pomocy finansowej na cele zdrowotne w placówce , w której zatrudniony jest w najwyższym wymiarze.

§ 5. 1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mogą korzystać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a. u których orzeczono chorobę przewlekłą, wymagającą stałych konsultacji lekarskich i ciągłego przyjmowania leków;

b. którzy ulegli wypadkowi lub zdarzeniu losowemu ,wskutek którego wymagają leczenia specjalistycznego i stałych konsultacji.

2. Finansowa pomoc zdrowotna może być przeznaczona na dofinansowanie kosztów:

a .zakupu leków lub sprzętu medycznego ;

b. pobytu w Zakładzie Opieki Zdrowotnej;

c. specjalistycznego leczenia;

d. pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub usług rehabilitacyjnych.

3. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od:

a. rodzaju i przebiegu choroby;

b. wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia;

c. wysokości dochodu , przypadającego na jednego członka rodziny.

3. Świadczenia z Funduszu Zdrowotnego mają charakter bezzwrotny.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , na druku stanowiącym załącznik do regulaminu .

2. Do wniosku należy dołączyć:

a. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty;

b. imiennie wystawione rachunki lub faktury za świadczenia o których mowa w § 5. pkt 2 ;

c. oświadczenie o wysokości średnich dochodów (netto) przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ;

3. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w dwóch terminach: do 30 maja i do 31 października każdego roku.

4. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi dla nauczyciela może wystąpić również dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego , Rada Pedagogiczna , przedstawiciel związków zawodowych , opiekun ( jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie).

§ 7. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym dyrektor powołuje organ opiniodawczo - doradczy pod nazwą Komisja ds. Funduszu Zdrowotnego w składzie :

a. 2-3 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wskazanych przez Radę Pedagogiczną;

b. po 1 przedstawicielu organizacji związkowych działających w szkole;

2. Dyrektor spośród członków Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego powołuje jej przewodniczącego.

3. Do zadań Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej wraz z propozycją wysokości przyznanej zapomogi.

4. Wnioski są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez dyrektora szkoły.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na pół roku. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego mogą odbywać się częściej.

6. Opinie Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego podejmowane są zwykłą większością głosów , przy udziale co najmniej połowy członków Komisji.

7. Członkowie Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego składają oświadczenia o ochronie danych osobowych osób ubiegających się o przyznanie zapomogi.

8. Z posiedzenia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego sporządzany jest protokół.

§ 8. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie nauczyciela w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Decyzje o przyznaniu świadczenia dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora Wójt Gminy.

§ 9. Wypłat przyznanych zapomóg dokonuje się poprzez przekazanie środków na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe na podstawie protokołu przekazanego przez Komisję ds. Funduszu Zdrowotnego i zaakceptowanego przez dyrektora.

§ 10. Obsługę finansową funduszu prowadzi Urząd Gminy Kampinos.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/114/2016
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 lutego 2016 r.

.......................

miejscowość, data

Część A

............................................

imię i nazwisko nauczyciela

.................................

adres zamieszkania

WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej

Do

Dyrektora

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

z Oddziałami Integracyjnymi

w Kampinosie

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej w związku z …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( przyczyna ubiegania się o pomoc zdrowotną wraz z uzasadnieniem )

................................................................

podpis wnioskodawcy

W załączeniu:

1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty,

3. oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną.

Część B

Opinia Komisji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

..........................................

.............................................

.............................................

.............................................

podpisy członków Komisji

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »